8 Liquide middelen

De liquide middelen van € 197 miljoen (2016: € 98 miljoen) hebben betrekking op de pensioenactiviteiten. De liquide middelen betreffen tegoeden die zijn aangehouden bij Nederlandse kredietinstellingen. Alle tegoeden zijn direct opeisbaar en staan geheel ter vrije beschikking.