9 Stichtingskapitaal en reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Stichtingskapitaal

-

-

Premiestabilisatiebestemmingsreserve

69

90

Overige reserves

2.075

(9.331)

   

Stand eind van het jaar

2.144

(9.241)

  Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.

  Premiestabilisatiebestemmingsreserve

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2017

  2016

     

  Stand begin van het jaar

  90

  44

  (Onttrekking van)/toevoeging aan premiestabilisatiebestemmingsreserve

  (21)

  46

     

  Stand eind van het jaar

  69

  90

   PFZW verwachtte in 2014 tot en met 2020 een stijging van de kostprijspremie. De basispremie (exclusief VPL-overgangsrechten) is daarom gelijk aan het gemiddelde van de kostprijspremie over de periode 2015 tot en met 2020. Hiermee streeft het bestuur stabiliteit van de premie na. Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs en de eenjarige kostprijspremie wordt jaarlijks toegevoegd (of onttrokken als dit verschil negatief is) aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve. De premiestabilisatiebestemmingsreserve wordt jaarlijks verhoogd met de rentevoet onder de premie, 2017: 2,63%, (2016: 2,63%) plus de toegekende indexering. De toevoeging en onttrekking aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve geschiedt via de resultaatbestemming.

   De premiestabilisatiebestemmingsreserve moet ingezet worden om een eventuele verlaging te vermijden of te verminderen.

   Overige reserves

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2017

   2016

      

   Stand begin van het jaar

   (9.331)

   (8.513)

   Saldo van baten en lasten

   11.406

   (818)

      

   Stand eind van het jaar

   2.075

   (9.331)

    Op 31 december 2017 bedraagt de omvang van het minimaal vereist eigen vermogen € 8,3 miljard (ultimo 2016: € 8,3 miljard) en het vereist eigen vermogen € 48,3 miljard (ultimo 2016: € 47,5 miljard). Het eigen vermogen is dus lager dan zowel het minimaal vereist als het vereiste eigen vermogen.