10 Technische voorzieningen

Onder de technische voorzieningen wordt verantwoord de voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds uit hoofde van de pensioenregeling,de overige technische voorzieningen (AP-regeling) en de voorziening voor netto pensioen voor risico fonds.

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds

194.253

194.260

Overige technische voorzieningen

960

929

Voorziening netto pensioen

1

1

   

Stand eind van het jaar

195.214

195.190

  De voorziening netto pensioen bestaat uit ingegaan nettopartnerpensioen en in 2016 het niet-ingegaan netto-ouderdomspensioen voor risico van het fonds

  De voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds is als volgt samengesteld:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2017

  2016

     

  Niet ingegaan pensioen

    

  Actieve deelnemers

  97.211

  97.163

  Gewezen deelnemers

  26.781

  26.735

  Arbeidsongeschikten

  10.926

  11.228

  Niet ingegaan partnerpensioen

  8.539

  8.667

     

  Ingegaan pensioen

    

  Ouderdomspensioen, Flexpensioen

  41.709

  41.447

  Partnerpensioen

  5.216

  5.129

  Wezenpensioen

  64

  84

     

  Administratie- en excassokosten

  3.807

  3.807

     

  Totaal

  194.253

  194.260

   De overige technische voorzieningen zijn als volgt samengesteld:

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2017

   2016

      

   Ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

   762

   810

   Niet ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

   171

   97

   Administratie- en excassokosten

   27

   22

      

   Totaal

   960

   929

    De mutaties in de technische voorzieningen zijn als volgt:

    (bedragen x € 1 miljoen)

    Pensioen-
    verplichtingen
    risico
    pensioenfonds

    Overige
    technische
    voorzieningen

    Totaal
    2017

    Totaal
    2016

         

    Stand begin van het jaar

    194.261

    929

    195.190

    172.825

         

    Pensioenopbouw

        

    Actieven

    5.806

    -

    5.806

    4.800

    Premievrije pensioenopbouw AO

    243

    -

    243

    178

    Ingegaan nabestaandenpensioen

    184

    -

    184

    178

    Onvoorwaardelijke NFP-compensatierechten

    220

    -

    220

    209

    Onverdiende premiebijdragen voor nieuwe ziektegevallen

    -

    65

    65

    47

    Indexering of verlaging

    -

    -

    -

    -

    Rentetoevoeging/(onttrekking)

    (425)

    (2)

    (427)

    (105)

    Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

    (3.399)

    (77)

    (3.476)

    (3.241)

    Wijziging marktrente

    (2.650)

    (3)

    (2.653)

    18.728

    Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

    -

    -

    -

    -

    Aanpassing actuariele grondslagen pensioenregeling

    62

    49

    111

    1.381

    Overige mutaties

    (48)

    (1)

    (49)

    190

         

    Stand eind van het jaar

    194.254

    960

    195.214

    195.190

    Pensioenopbouw

    Onder pensioenopbouw wordt de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw van de nominale rechten op ouderdomspensioen, inclusief premievrije pensioenopbouw van nieuwe arbeidsongeschikten, compensatierechten en ingang nabestaandenpensioen opgenomen.

    Indexering of verlaging

    Het bestuur heeft op 9 november 2017 besloten de nominale rechten niet te indexeren per 1 januari 2018. Per 1 januari 2017 werd ook niet geindexeerd.

    Per balansdatum hoeven de opgebouwde rechten niet verlaagd te worden.

    Rentetoevoeging

    De rentetoevoeging betreft de verhoging/verlaging van de technische voorzieningen op basis van de éénjaarsrente in de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur aan het begin van het verslagjaar. Voor het boekjaar 2017 bedraagt deze rente circa -/-0,2% (2016: circa -/-0,1%).

    Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

    Dit betreft de op de actuariële grondslagen verwachte afname van de technische voorzieningen voor het doen van uitkeringen en het betalen van de pensioenuitvoeringskosten.

    Wijziging marktrente

    De waarde van de pensioenverplichtingen verandert onder invloed van wijzigingen in de marktrente.

    Pensioenverplichtingen risico pensioenfonds

     

    2017

    2016

    Modified duration (in jaren)

    21,2

    21,5

    Gemiddelde lange rente

    1,6%

    1,4%

     Overige technische voorzieningen

      

     2017

     2016

     Modified duration (in jaren)

     7,7

     8,0

     Gemiddelde lange rente

     1,0%

     0,8%

      Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

      De waarde van de pensioenverplichtingen verandert door de actuariële inkomende en uitgaande waardeoverdrachten.

      Aanpassing actuariële grondslagen pensioenregeling

      De actuariële grondslagen zijn de uitgangspunten en veronderstellingen waarop de berekening van de technische voorzieningen is gebaseerd. Onder aanpassing actuariële grondslagen wordt het effect van aanpassing van de bestandsgrondslagen, economische grondslagen en kostengrondslagen op de technische voorzieningen opgenomen. In paragraaf 28 worden deze aanpassingen verder toegelicht.

      Overige mutaties pensioenregeling

      Onder de overige mutaties worden de actuariële baten en lasten verantwoord die niet onder één van de andere categorieën kunnen worden gerubriceerd.