13 Overige schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

75

70

Vooruitontvangen VPL-premie

257

161

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

20

19

Nog te betalen uitkeringen

181

162

Overige schulden en overlopende passiva

24

28

   

Totaal

557

440

  Vooruitontvangen VPL-premie

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2017

  2016

     

  Stand begin van het jaar

  161

  75

  Toevoeging in rekening gebrachte VPL-premie

  254

  246

  Af: Inkoop pensioen

  (168)

  (173)

  Bij: rendement

  10

  13

     

  Stand eind van het jaar

  257

  161

   Met ingang van 2015 wordt apart premie geheven voor de VPL-compensatierechten (VPL-regeling). Deze premie is 1,1% van de bijdragegrondslag. Een deel van deze premie wordt gebruikt voor directe inkoop van de in het premiejaar onvoorwaardelijk geworden compensatierechten. De rest betreft een schuld van vooruitontvangen VPL-premies. De schuld wordt jaarlijks verhoogd met het door PFZW behaalde rendement. De huidige waarde van de schuld is, gegeven de verwachte premies en inkoop van de komende jaren in de door PFZW gebruikte premiesystematiek voldoende om tot en met 2020 alle rechten te kunnen financieren. Een eventueel tekort of overschot zal in 2021 of 2022 via de premies met de sociale partners verrekend worden. De schuld wordt jaarlijks verhoogd met het door PFZW behaalde rendement.

   Spaarfonds gemoedsbezwaarden

   Het spaarfonds gemoedsbezwaarden heeft een gemiddelde looptijd langer dan vijf jaar.

   Overige schulden en overlopende passiva

   De overige schulden hebben overwegend een kortlopend karakter.