18 Beleggingsresultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Beleggingsresultaat voor risico pensioenfonds

9.551

19.675

Beleggingsresultaat voor risico deelnemers

3

9

   

Totaal

9.554

19.684

  De beleggingen voor risico deelnemers heeft in 2017 geen betrekking op de netto-pensioenregeling.

  Het resultatenoverzicht voor risico pensioenfonds is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  Direct

  Indirect
  prijs-
  mutaties

  Valuta
  mutaties

  Kosten
  vermogens-
  beheer

  Totaal
  2017

  Totaal
  2016

         

  Vastgoed en infrastructuur

        

  Vastgoed

  136

  (68)

  (10)

  37

  95

  1.493

  Infrastructuur

  47

  608

  (91)

  18

  582

  468

         

  Aandelen

        

  Aandelen

  56

  4.662

  (267)

  7

  4.458

  6.392

  Private equity

  11

  1.689

  (254)

  2

  1.448

  1.436

         

  Vastrentende waarden

        

  Leningen

  10

  53

  (20)

  (6)

  37

  39

  Obligaties

  1.275

  (1.349)

  (1.056)

  (28)

  (1.158)

  4.844

  Geldmarktbeleggingen

  (42)

  -

  (20)

  (2)

  (64)

  66

         

  Derivaten

        

  Rentederivaten

  -

  (1.684)

  -

  -

  (1.684)

  4.630

  Aandelenderivaten

  -

  (6)

  -

  -

  (6)

  15

  Valutaderivaten

  -

  -

  5.418

  -

  5.418

  (1.591)

  Kredietderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  136

         

  Grondstoffen

        

  Grondstoffen

  -

  797

  -

  7

  804

  1.600

         

  Overige beleggingen

        

  Overige

  21

  (85)

  (299)

  (6)

  (369)

  160

         

  Totaal

  1.514

  4.617

  3.401

  29

  9.561

  19.688

  Waarvan toegerekend aan de VPL - verplichting

      

  10

  13

  Totaal voor risico fonds

      

  9.551

  19.675

  PFZW houdt het merendeel van zijn beleggingen via participaties in PGGM beleggingsfondsen. Deze fondsen dekken het valutarisico van hun beleggingen niet af. De valuta-afdekking wordt uitsluitend door PFZW uitgevoerd.

  Het resultatenoverzicht voor risico deelnemers is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

    

  Indirect

   

  Kosten

    
    

  prijs-

  Valuta

  vermogens-

  Totaal

  Totaal

  (bedragen x € 1 miljoen)

  Direct

  mutaties

  mutaties

  beheer

  2017

  2016

         
         

  Vastgoed en infrastructuur

        

  Vastgoed

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  Infrastructuur

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Aandelen

        

  Aandelen

  -

  2

  -

  -

  2

  3

  Private equity

  -

  1

  -

  -

  1

  1

         

  Vastrentende waarden

        

  Leningen

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Obligaties

  -

  (1)

  -

  -

  (1)

  2

  Geldmarktbeleggingen

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Derivaten

        

  Rentederivaten

  -

  (1)

  -

  -

  (1)

  2

  Aandelenderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Valutaderivaten

  -

  -

  2

  -

  2

  (1)

  Kredietderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Grondstoffen

        

  Grondstoffen

  -

  -

  -

  -

  -

  1

         

  Overige beleggingen

        

  Overige

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Totaal

  -

  1

  2

  -

  3

  9

  Kosten van vermogensbeheer

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2017

  2016

     

  Beheervergoedingen

  34

  34

  Bewaarloon

  (2)

  (2)

  Overige kosten

  (3)

  (5)

     

  Totaal

  29

  27

   Vermogensbeheerkosten

   Kosten van vermogensbeheer zijn kosten die direct aan PFZW in rekening zijn gebracht. Deze kosten betreffen de beheervergoedingen, het bewaarloon en de overige kosten. Transactiekosten maken geen deel uit van de kosten van vermogensbeheer, maar zijn onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. Eventuele restituties worden in mindering gebracht op de betreffende kostenpost. Voor 2017 overtreffen de restituties de beheervergoeding waardoor de beheervergoeding per saldo een bate toont.

   Een belangrijk deel van het vermogen van PFZW is belegd in PGGM beleggingsfondsen. De kosten die in deze fondsen worden gemaakt zijn indirecte kosten voor PFZW. Deze kosten zijn onderdeel van de waardering van deze fondsen en maken als zodanig deel uit van de in het resultatenoverzicht opgenomen indirecte prijsmutaties.

   Voor PFZW bedragen de indirecte kosten:

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2017

   2016

      

   Vermogensbeheerkosten

   (580)

   (558)

   Performance gerelateerde vergoedingen

   (371)

   (273)

      

   Totaal

   (951)

   (831)

    Gezamenlijk met de directe kosten maakt dit € 551 miljoen aan totale vermogensbeheerkosten (inclusief bate € 29 miljoen) en € 371 miljoen aan performance gerelateerde vergoedingen. Ongeveer 7% van de totale vermogensbeheerkosten inclusief performance gerelateerde vergoedingen en 65% van de transactiekosten is gebaseerd op schattingen zoals opgenomen in de opgaven van de externe managers of schattingen van de uitvoeringsorganisatie.

    Transactiekosten

    De transactiekosten maken deel uit van aan- en verkoopprijzen en zijn daardoor onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. De transactiekosten over 2017 bedragen € 194 miljoen. Binnen de transactiekosten wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën; in- en uitstapkosten bij beleggingsfondsen, aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels en acquisitiekosten.

    Een groot deel van het vermogen wordt belegd in PGGM beleggingsfondsen. In overeenstemming met de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie zijn de onderliggende transactiekosten volledig inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de in- en uitstapkosten van PFZW in de PGGM beleggingsfondsen gesaldeerd met de opbrengsten voor PFZW van de in- en uitstapkosten bij de PGGM beleggingsfondsen. In 2017 vormt dit bedrag per saldo een bate van € 3 miljoen.

    De aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels bestaan uit een aantal componenten, te weten:

    • brokerage fees en stamp duties voor het verwerken van de transactie

    • spread ten behoeve van de diverse kosten en winstopslagen bij de tussenpersoon

    • kosten voor het verwerken en registreren van de transacties in de administratie van de vermogensbeheerders

    In 2017 bedragen de aan- en verkoopkosten bij directe beleggingstitels kosten € 155 miljoen. Voor vastrentende waarden en derivaten worden de transactiekosten inzichtelijk gemaakt door middel van een schatting van de spread. De spread kan niet voor elke individuele transactie bepaald worden en wordt daarom geschat op basis van transactiekarakteristieken, zoals rating, looptijd, volume, regio en valutaparen.

    De acquisitiekosten zijn de transactie gerelateerde kosten van directe illiquide beleggingen. De acquisitiekosten bedragen voor 2017 € 42 miljoen.