21 Saldo overdracht van rechten

Dit is het saldo van inkomende bedragen uit hoofde van overgenomen pensioenverplichtingen en uitgaande bedragen uit hoofde van overgedragen pensioenverplichtingen.

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Inkomende waardeoverdrachten

-

-

Uitgaande waardeoverdrachten

-

(1)

   

Totaal

-

(1)

    Omdat de beleidsdekkingsgraad van PFZW het hele jaar onder de 100% lag, hebben er in 2017 geen waardeoverdrachten plaatsgevonden.

    Op basis van reeds bekende aanvragen zijn er per einde verslagjaar 12.358 inkomende waardeoverdrachten en 3.862 uitgaande waardeoverdrachten in behandeling. Hierbij is de financiële impact onbekend, omdat deze pas bepaald zal worden als de dekkingsgraad op het juiste niveau is.