24 Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Pensioenregeling

  

Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen en toevoeging

5.294

5.094

schuld VPL-premies)

  
   

Pensioenopbouw

  

Actieven

(5.797)

(4.789)

Premievrije pensioenopbouw arbeidsongeschiktheid

(243)

(178)

Ingegaan nabestaandenpensioen

(184)

(178)

Compensatierechten (VPL)

(220)

(209)

   

Saldo overdracht van rechten

-

(1)

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

-

-

   

Totaal pensioenregeling

(1.150)

(261)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

  

Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen)

61

45

Onverdiende premie voor nieuwe ziektegevallen

(65)

(47)

   

Totaal AP

(4)

(2)

   

Totaal

(1.154)

(263)

    De pensioenpremie in 2017 bedroeg 23,5% (2016: 23,5%) over salaris boven de franchise. Hiervan was 22,4% voor de reguliere pensioenregeling, en 1,1% voor de VPL-regeling. Van deze VPL-premie (€ 254 miljoen) wordt een deel (€ 168 miljoen) gebruikt voor financiering van de onvoorwaardelijk geworden compensatierechten in het verslagjaar. De rest wordt toegevoegd aan de schuld vooruitontvangen VPL-premies (VPL-schuld) ter financiering van de inkoop in toekomstige jaren (zie paragraaf 13). Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in 2017 is 1,75% (2016: 1,75%), bij een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar (2016: 67 jaar).