25 Resultaat op beleggingen en verplichtingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Beleggingsresultaten

9.551

19.675

Rentetoevoeging technische voorzieningen

427

105

Wijziging marktrente technische voorzieningen

2.653

(18.728)

Indexering pensioenrechten

-

-

   

Totaal

12.631

1.052

    Het beleggingsresultaat (exclusief renteafdekking) zorgt voor een positief resultaat van € 11,6 miljard. De renteafdekking heeft een negatief resultaat van € 2,1 miljard. Daarmee is de bijdrage van het beleggingsbeleid (inclusief renteafdekking) aan het resultaat € 9,6 miljard. De stijging van de marktrente (inclusief UFR) zorgt voor een positief resultaat op de technische voorzieningen van in totaal € 2,7 miljard. 

    Het renteafdekkingsbeleid schrijft voor dat afhankelijk van de stand van de rente, het renterisico van de verplichtingen tussen de 30% en 46% afgedekt wordt. De uitvoering van het renteafdekkingsbeleid wordt gerealiseerd met een portefeuille waarin staatsobligaties en renteswaps zijn gecombineerd. Beleidsmatig zijn de looptijden van de renteafdekking verschillend van de verplichtingen. De feitelijke afdekking op basis van de rentestand per 31 december 2017 is 33%, overeenkomstig het strategisch beleid. Het behaalde resultaat van de renteafdekking wijkt af van de wijziging van de marktwaarde van de technische voorzieningen door verschil in waarderingsmethode (marktrente inclusief UFR versus exclusief UFR) en genoemde verschillen in looptijden.