Meerjarenoverzicht

 

2017

2016

2015

2014

2013

Financiële positie (bedragen x € 1 miljoen)

    

Actuele dekkingsgraad jaarultimo

101%

95%

95%

102%

109%

Beleidsdekkingsgraad jaarultimo

99%

90%

97%

108%

n.v.t.

Beleggingen

197.182

185.428

163.606

161.711

137.334

Eigen vermogen

2.144

(9.241)

(8.469)

3.468

11.273

Voorziening pensioenverplichtingen

195.286

195.268

172.905

159.115

126.892

      

Indexering

     

Indexeringspercentage1

0%

0%

0%

0%

1%

Indexatie-ambitie2

1,5%

1,29%

0,68%

0,48%

1,88%

Prijsinflatie3

1,5%

0,3%

0,6%

1,0%

2,5%

      

Beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)

    

Beleggingsresultaten4

9.554

19.684

-219

21.495

4.785

Totale kosten vermogensbeheer in %5

0,49%

0,46%

0,48%

0,54%

0,61%

Totaalrendement

5,1%

12,0%

-0,1%

15,5%

3,7%

10-Jaarsrendement

6,2%

6,4%

6,2%

7,9%

7,3%

Gemiddeld rendement vanaf 19716

8,2%

8,2%

8,2%

8,4%

8,2%

Z-score

0,72

1,30

1,34

0,91

1,02

Performancetoets7

2,37

2,35

2,08

1,88

1,36

      

Baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen)

    

Premiebijdragen

5.404

5.197

5.145

5.570

5.500

Pensioenuitkeringen

3.433

3.179

2.968

2.832

2.725

Pensioenuitvoeringskosten

106

106

107

113

121

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro per deelnemer)

64,90

67,90

69,40

73,00

76,70

      

Premiepercentages

     

Pensioen (over salaris min franchise)

22,4%

22,4%

22,4%

24,4%

24.4%

VPL - premie

1,1%

1,1%

1,1%

-

-

Arbeidsongeschiktheidspensioen

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

(over salaris min AP-franchise)

     
      

Werkgevers en deelnemers (aantallen)

     

Aangesloten werkgevers

23.700

23.200

22.850

22.400

22.000

      

Premiebetalende deelnemers

1.196.900

1.155.800

1.151.300

1.181.600

1.219.800

Gewezen deelnemers

1.076.200

1.063.600

1.041.200

1.022.100

954.700

Pensioengerechtigden

435.300

412.900

390.900

369.400

357.800

(Gewezen) deelnemers

2.708.400

2.632.300

2.583.400

2.573.100

2.532.300

  • 1Percentage toegekende indexering waarbij de prijsontwikkeling in de sector als uitgangspunt wordt genomen.
  • 2Tot en met 2016 was de indexatieambitie de loonontwikkeling in de sector. Vanaf 2017 is dit de prijsinflatie (CPI, niet afgeleid).
  • 3Bron: Statline (CBS).
  • 4Op de beleggingsresultaten zijn de kosten vermogensbeheer in mindering gebracht. De beleggingsresultaten zijn inclusief het resultaat voor risico deelnemer.
  • 5Totale kosten vermogensbeheer worden inzichtelijk gemaakt conform de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Percentage betreft de totale kosten vermogensbeheer afgezet tegen het gemiddeld belegd vermogen. De transactiekosten zijn hierin niet meegenomen.
  • 6Dit percentage geeft het gemiddelde rendement per jaar weer van 1971 tot en met einde boekjaar.
  • 7De performancetoets wordt berekend door de Z-scores over een periode van vijf jaar op te tellen en te delen door de wortel van vijf. PFZW voldoet aan de toets aangezien de score hoger is dan -1,28.