Beleggingsbeleid 2017

Groei vastrentende waarden en private beleggingen

Het beleggingsbeleid 2017 kende een aantal veranderingen vergeleken met 2016. De structurele allocatie naar vastrentende waarden is 0,5% verhoogd ten laste van zakelijke waarden. De feitelijke impact van deze verandering was gering, omdat er in voorgaande jaren al sprake was van een tijdelijke verhoging van de allocatie naar vastrentende waarden. Die tijdelijke verhoging was noodzakelijk om tegenwicht te bieden aan de verhoging van het vereist eigen vermogen die werd veroorzaakt door een lagere rentehedge in de voorbije jaren.

De allocatie naar beleggingen in private markten is in 2017 licht toegenomen door extra beleggingen in insurance, infrastructuur en hypotheken. De groei in juist deze beleggingscategorieën past in de trend van voorbije jaren en sluit aan bij het langetermijnpad dat PFZW hiervoor heeft opgesteld.

Afdekking risico’s aangepast

Een andere wijziging in het beleid is een aangepaste afdekking van het renterisico. Net als in voorgaande jaren is sprake van een rentestaffel waarbij de mate van renteafdekking afhankelijk is van de hoogte van de rente. De staffel zelf is in 2017 gewijzigd, waardoor per saldo een iets groter gedeelte van het renterisico wordt afgedekt en de maximaal gewenste afdekking al bij een lagere rente wordt bereikt.

Verder is ook het beleid voor de afdekking van valutarisico’s aangepast. Vanaf 2017 wordt het valutarisico afgedekt van de zeven belangrijkste valuta’s in plaats van van de veertien belangrijkste. De aanpassing heeft geen noemenswaardige gevolgen voor het verwacht rendement en risico van de portefeuille, terwijl deze wel leidt tot minder complexiteit. Ook zorgt een kleinere valuta-afdekking voor een minder groot liquiditeitsrisico.

Herijking beleid en instrumentarium verantwoord beleggen

Tegelijkertijd is een start gemaakt met een herijking van verantwoord beleggen. Welke initiatieven lopen er en met welk doel? Welke instrumenten dragen het meest effectief en efficiënt bij aan de realisatie van de doelstellingen? Het doel van de herijking is om de consistentie en de effectiviteit van het beleid en instrumentarium voor verantwoord beleggen verder te vergroten.

Verdere stappen op weg naar 2020

In 2017 werd voortgang geboekt bij verschillende beleidsinitiatieven die zijn opgesteld in het kader van het ‘beleggingsbeleid 2020’. Hieronder een overzicht van de voortgang op enkele beleidsinitiatieven.

1. Verviervoudig de positieve duurzaamheidsbijdrage

Beleggen in oplossingen
Wij beleggen steeds meer in oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, gezondheidszorg en voedselzekerheid. We hebben de ambitie om deze Beleggingen in Oplossingen (BiO) voor maatschappelijke vraagstukken te verviervoudigen van de nulmeting van € 5,5 miljard per ultimo 2014 naar ten minste € 20 miljard in 2020.

In 2017 zijn er onder andere nieuwe beleggingen gedaan in oplossingen op het gebied van klimaat. We belegden in SolarCity, een onderneming met duizenden zonne-energiesystemen in de Verenigde Staten. Ook belegden we in de groene staatsobligaties die de Franse staat heeft uitgegeven en in wateroplossingen. Een voorbeeld hiervan is de greenbond in Nordic Investment Bank.

2. Halveer de negatieve voetafdruk van de portefeuille

We willen de klimaatrisico’s in onze portefeuille waar mogelijk beperken. Ons doel is dat in 2020 de CO2-uitstoot van onze beleggingen de helft minder is dan de nulmeting in 2014.

Voor meer toelichting op de CO2-voetafdruk, zie Meerjarenbeleid.

Ook binnen de vastgoed portefeuilles moedigen wij ondernemingen aan hun CO2-uitstoot te verminderen. Steeds meer van onze vastgoedbeleggingen worden aangemerkt als Green Star, de meest duurzame categorie.

3. Integreer duurzaamheid systematisch in alle stappen van het beleggingsproces

Het derde duurzaamheidsinitiatief uit het Beleggingsbeleid 2020 betreft het volledig integreren van ESG-factoren (factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur) in alle beleggingen.

Dit jaar is er bijvoorbeeld voor private aandelen, infrastructuur en privaat vastgoed meer inzicht gekomen in de ESG-prestaties van de externe partijen waarmee we werken of waarin we beleggen. Dit geeft belangrijke input voor de monitoringgesprekken met deze partijen.

4. Beleg meer in Nederland en draag zo bij aan lokale maatschappelijke vraagstukken

In 2017 was 8,6% van ons vermogen belegd in Nederland, in totaal € 17 miljard (2016: € 17,7 miljard). Ongeveer 5,6% is belegd in staatsobligaties. € 791 miljoen (2016: € 1,1 miljard) is belegd in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.