Grondslagen en premies 2018

Grondslagen

De actuariële grondslagen zijn de aannames voor de berekening van de technische voorziening en de premie. Eens in de drie jaar worden alle grondslagen onderzocht en geactualiseerd. In de tussenliggende jaren worden de belangrijkste grondslagen gemonitord. Dit was in 2017 het geval.

Het belangrijkste resultaat uit de monitoring was de toename van het aantal arbeidsongeschikte deelnemers. In de afgelopen jaren is, als gevolg van de stijgende pensioenleeftijd, het aantal arbeidsongeschikte deelnemers sterk toegenomen. Dit leidt tot een stijging van de premie voor zowel de premievrije opbouw als voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premie 2018

In 2018 zijn de pensioenpremies en opbouwpercentages als volgt:

 

2018

2017

   

Reguliere pensioenpremie OP/PP (bijdragegrondslag)

22,4%

22,4%

VPL-premie (Bijdragegrondslag)

1,1%

1,1%

Totaal pensioenpremie (bijdragegrondslag)

23,5%

23,5%

   

AP-premie (salaris -/- AP-franchise)

0,7%

0,5%

   

Opbouwpercentage OP

1,75%

1,75%

Opbouwpercentage PP

0,625%

0,625%

Pensioenrekenleeftijd

68

67

De pensioenrekenleeftijd is begin 2018 van 67 naar 68 jaar gestegen. Dit zorgt ervoor dat de reguliere pensioenpremie met 1 procentpunt zou kunnen dalen. Daarnaast zorgt de toename van het aantal arbeidsongeschikten voor een stijging van de OP-premie met 0,2 procentpunt. Per saldo zou de OP/PP-premie met 0,8 procentpunt kunnen dalen. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de premie gelijk te houden voor de verbetering van de financiële positie en de kostendekkendheid van de premie.

De stijging van de AP-premie is het gevolg van de stijgende pensioenleeftijd en van een stijgend aantal deelnemers dat arbeidsongeschikt wordt.