Ontwikkelingen bij de grootste branches

Geestelijke gezondheidszorg

De druk op de wachtlijsten in de branche blijft. Ook het arbeidsmarktprobleem houdt aan met een tekort aan psychiaters, GZ- en klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten. Om de regeldruk terug te dringen, is de sector in november gestart met de publiekscampagne ’Minder Regelgekte, Meer Zorg’. In de daarin opgenomen uitgangspunten voor een nieuwe standaard staat ‘de patiënt’ op één en ‘de helft minder regels’ op twee.

Gehandicaptenzorg

Er is sprake van personeelstekorten nu en in de nabije toekomst. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de groei van de sector en tekorten aan instroom van nieuwe medewerkers. De branche zet in op het verhogen van de instroom van medewerkers onder andere met een eigen campagne gericht op zij-instromers in de gehandicaptenzorg.

Jeugdzorg

De kwaliteit en de beschikbaarheid van jeugdzorg staan door de lage aanbestedingsprijzen en de toegenomen administratieve last nog steeds onder druk. De branche pleit voor meerjarige afspraken (en -contracten) tussen de gemeenten en de jeugdzorgorganisaties en een integrale verbeteragenda met alle betrokken partijen.

Kinderopvang

Per 1 januari 2018 is de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) in werking getreden. Doel is het gefaseerd verhogen van de kwaliteit van de opvang waarbij het kind centraal staat. Dit betekent investeren in de kwaliteit van de medewerkers. Ondertussen gaat de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra door. Centra, waarbinnen peuterspeelzalen, kinderopvang en basisonderwijs nauw samenwerken vanuit een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Verpleging, verzorging & thuiszorg

Na een jarenlange daling neemt het aantal deelnemers in deze branche nu weer toe en worden er personeelstekorten verwacht. In juli 2017 hebben sociale partners, onderwijsorganisaties, overheid samen de arbeidsmarktagenda ’Aan het werk voor ouderen’ opgesteld. Tot 2023 worden acties gestart om de verwachte problemen in de ouderenzorg op te kunnen vangen door het huidige personeel te behouden, de instroom van personeel te vergroten, de zorgafhankelijkheid te verminderen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Welzijns- en maatschappelijk werk

De ontwikkeling van sociale wijkteams, waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd, zet zich verder voort. Er zijn nu ook gemeenten die het sociale wijkteam in een aparte stichting onderbrengen. De peuterspeelzalen binnen deze branche hebben zich het afgelopen jaar voorbereid op de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, die sinds 1 januari 2018 van kracht is. Een aantal peuterspeelzalen is overgegaan naar de kinderopvang en hun medewerkers vallen dan ook onder de CAO Kinderopvang.

Ziekenhuizen

Ook in de ziekenhuizen is een aanhoudend tekort aan verpleegkundig personeel het belangrijkste aandachtspunt. Verder trekken de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars samen op tegen het aanbod van dure medicijnen. Om de prijs omlaag te krijgen, kopen zij zoveel mogelijk gezamenlijk in bij de fabrikanten. Het terugdringen van de regeldruk staat eveneens hoog op de agenda.