Governance

Bezetting bestuur, commissies en Pensioenraad

Op 1 maart 2017 trad Carla Moonen aan als onafhankelijk voorzitter van het bestuur. Zij volgde Hans Alders op. Haar laatste functie was dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. Om snel haar weg te vinden in het pensioenveld en de pensioenmaterie volgde zij een intensief kennismakings- en opleidingsprogramma.

In maart 2017 vonden onder de pensioengerechtigden van PFZW verkiezingen plaats om een bestuurslid namens pensioengerechtigden in het bestuur van PFZW te kiezen. Na goedkeuring door DNB trad Mariëtte Simons in mei 2017 toe tot het bestuur en het audit committee. Mariëtte Simons kreeg de meeste stemmen en volgde Ria Vedder op, die in 2016 is overleden.

In mei 2017 werd afscheid genomen van bestuurslid Patrick Fey, die sinds 1 mei 2010 namens CNV Connectief in de werknemersgeleding van het bestuur participeerde. Over zijn opvolging is overleg gaande met CNV Connectief.

Opleidingen en themabijeenkomsten

Het bestuur volgde in 2017 diverse opleidingen en nam deel aan verschillende themabijeenkomsten. Er werd tijd besteed aan de oordeelsvorming over de inhoud en opzet van een vernieuwd, toekomstbestendig pensioenstelsel. Maar ook de strategie van het pensioenfonds, het merkkader en de marketingstrategieën voor werkgevers, deelnemers en sociale partners kregen aandacht. Soms in een gezamenlijke bijeenkomst met de raad van toezicht en de Pensioenraad.

In de jaarlijkse summercourse werd onder meer stilgestaan bij de gevaren van cybercrime, maar ook bij maatschappelijke, economische en financiële ontwikkelingen die van belang zijn voor het meerjarenbeleidsplan van PFZW. Ook de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur was onderdeel van het programma. Verder werd een bezoek gebracht aan zorgcentrum Adegeest in Voorschoten, onderdeel van de Florence groep. Hier werd onder andere aandacht besteed aan de pensioenvragen van werknemers waar de HR-manager mee te maken krijgt.

De pensioencommissie volgde een opleidingsprogramma gericht op het merkkader en marketingstrategieën, maar ook nieuwe technologie als blockchain en de toepassing daarvan in de klantbediening kwam aan de orde.

De bestuurscommissie investments (BcI) verdiepte zich onder meer in de lange lage rente, de methodiek van de Economische Toekomstverwachtingen (ETV) en de nulmeting van het klimaatrisico in de beleggingsportefeuille.

Het audit committee behandelde in een gezamenlijke themabijeenkomst met de auditcommissie van een ander pensioenfonds de onderwerpen risicomonitoring en scenarioplanning. Daarnaast heeft het audit committee het thema projectportfolio management en de invulling door de uitvoeringsorganisatie behandeld. Diverse bijeenkomsten zijn gehouden met betrekking tot het nieuwe factureringssysteem, de modernisering van het pensioenadministratiesysteem en de toekomstvaste enterprise architectuur.

Zelfevaluatie bestuur

Het bestuur heeft tijdens de summercourse aandacht geschonken aan het eigen functioneren. Besloten is dat de focuspunten zijn: toekomst van het pensioenstelsel, de deelnemer, de eigen governance en de relatie met de uitvoeringsorganisatie. Verder gaat het bestuur in 2018 aan de slag met persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Toets op naleving Code Pensioenfondsen

PFZW voldoet aan de normen uit de Code Pensioenfondsen over onder meer de besturing, integriteit en het risicomanagement van pensioenfondsen. PFZW streeft ernaar volledig te voldoen aan de norm (conform artikel 107 van de pensioenwet) om ten minste één bestuurslid jonger dan 40 jaar te hebben. PFZW heeft hier in de profielschets aandacht aan besteed. Wij voldoen nog niet aan de norm. In het verantwoordingsorgaan, de Pensioenraad, hebben wel enkele leden onder de 40 jaar zitting.

PFZW heeft geen vastgesteld diversiteitsbeleid. Maar omdat het bestuur waarde hecht aan diversiteit en graag zo goed mogelijk opvolging wil geven aan de normen in de Code Pensioenfondsen, werd besloten om een trainee-bestuurder jonger dan 35 jaar te werven. Deze trainee-bestuurder participeert vanaf 1 januari 2018 een jaar lang in het bestuur en in de bestuurscommissie investments.

Samenstelling naar geslacht en leeftijdsopbouw

 

Geslacht

Leeftijd

 

Man

Vrouw

20 tot 40

40 tot 50

50 tot 60

60 tot 70

70 tot 80

Bestuur

7

4

0

2

4

5

0

Pensioenraad

23

12

4

4

13

11

3

Raad van toezicht

2

1

0

0

2

1

0