Mededeling van de Pensioenraad

In het kader van de taakuitoefening heeft de Pensioenraad ruim voorafgaand aan de bijeenkomst van 19 april 2018 kennisgenomen van het jaarverslag van PFZW over het boekjaar 2017 en dit op 19 april 2018 besproken met het be­stuur.

Tevens heeft de Pensioenraad kennisgenomen van het accountantsverslag, het actuarieel rapport en de rapportage van de raad van toezicht over het boekjaar 2017. De Pensioenraad heeft deze documenten met respectievelijk de accountant, de certificerend actuaris en de raad van toezicht besproken.

De Pensioenraad komt tot het volgende oordeel:

 • De Pensioenraad is van mening dat het jaarverslag 2017 een helder, toegankelijk en gedegen verslag is van de activiteiten van PFZW.

 • Het bestuur heeft op een adequate en actieve wijze ingespeeld op de actualiteit en op de problematiek van het pensioenstelsel. Desondanks is er, door stagnatie van de besluitvorming op landelijk niveau, nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van het pensioenstelsel.

 • De vaststelling van de nieuwe risicohouding door het bestuur is nog niet afgerond en het is goed dat het in 2018 verder zal worden opgepakt.

 • Het IT-verbeterplan is een stap dichterbij gebracht, maar niet afgerond.

 • De communicatie blijft voortdurend de aandacht vragen met als doel het werken aan herstel van vertrouwen bij de deelnemers. Het wordt als een van de speerpunten van het beleid gezien om de complexe materie op een voor de deelnemers toegankelijke manier te communiceren.

 • De Pensioenraad adviseert het bestuur om het jaarverslag 2017 vast te stellen.

De Pensioenraad doet de volgende aanbevelingen aan het bestuur:

 • De Pensioenraad vindt dat het bestuur, mede gelet op de aanbevelingen van de raad van toezicht, de externe accountant en de externe certificerend actuaris, in 2018 aandacht moet besteden aan:

   • IT en de voortgang van de problematiek hieromtrent

   • Bestuurlijke dynamiek

   • Toekomstgerichtheid en duurzaamheid

  • De Pensioenraad is teleurgesteld dat er nog geen besluitvorming is over een stelselherziening. De raad waardeert de inspanningen van het bestuur op dit gebied en vraagt het bestuur hierin te volharden. Nu de stelselherziening zo lang op zich laat wachten, behoeft het FTK extra aandacht.

  • De Pensioenraad is blij dat in 2018 de evaluatie van de governance van het fonds plaatsvindt en waardeert het dat de Pensioenraad hierbij betrokken wordt. Daarin ziet de Pensioenraad graag dat wordt onderzocht hoe de continuïteit in de Pensioenraad kan worden verbeterd.

  • De Pensioenraad beveelt aan om de resultaten van het Beleggingsbeleid 2020 in het kader van duurzaamheid te evalueren.

   

  De Pensioenraad

  Zeist, 19 april 2018