Meerjarenbeleid

In 2017 werd het meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2016-2020 beperkt aangepast.

Het MJBP geeft meerjarige ambities en speerpunten weer. Het is een richtinggevend beleidsdocument. In 2017 heeft het bestuur bij de jaarlijkse herijking en actualisatie wijzigingen aangebracht in de kernwaarden, missie en ambitie van PFZW.

De nieuwe set kernwaarden is:

 • Toegankelijk: PFZW stelt zich altijd toegankelijk op. Dit leidt tot openheid in communicatie, transparantie en een hoge mate van bereikbaarheid.

 • Betrokken: PFZW is een betrokken pensioenfonds dat dichtbij deelnemers en werkgevers in de sector zorg en welzijn staat en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

 • Samen: PFZW gelooft in de kracht van het collectief. Samen kom je verder dan in je eentje. En samen levert meer op. Daarom vormen we samen een pensioenfonds.

Kernwaarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Deze staan impliciet voor het gewenste gedrag. De waarden moeten dus worden geleefd. De kernwaarde integriteit is vervangen door de kernwaarde samen. De kernwaarde integriteit is de basis voor vertrouwen. De eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent. Integer is niet wat we nastreven maar wat we zijn. De nieuwe kernwaarde samen geeft beter weer wat we nastreven, want collectief staan we sterker dan individueel.

De aanpassing van de kernwaarden heeft geleid tot de volgende bijstelling van de missie:

PFZW is het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn waar werknemers en werkgevers samen zorgen voor een goed collectief pensioen, waarbij maatwerk mogelijk is.

We zorgen voor elkaar door samen kosten, risico’s en rendement te delen. Door met onze beleggingen bij te dragen aan een leefbare wereld en door diensten te ontwikkelen om de sector gezond en de mensen vitaal te houden. Want een goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen.

Naast deze missie hebben wij de volgende ambitie opgesteld:

PFZW heeft de ambitie een inkomensgerelateerd en waardevast pensioen voor de deelnemers te verzorgen.

Bij het realiseren van deze ambitie neemt het bestuur altijd de volgende thema’s in acht om te komen tot evenwichtige besluitvorming rondom het pensioencontract:

 1. Een goed, geïndexeerd en betaalbaar pensioen.

 2. Stabiliteit in premie en uitkering.

 3. Evenwichtige verdeling van lusten en lasten en voorkomen van pech- en gelukgeneraties.

 4. Transparante en uitlegbare stuurregels.

 5. Breed draagvlak in de sector.

Samen met de uitvoeringsorganisatie werken wij de doelen en speerpunten van PFZW uit tot concrete initiatieven.

Speerpunt 1 “Toekomstbestendig maken van ons pensioenproduct”
Hiermee beoogt PFZW het realiseren van een betaalbaar, kwalitatief goed en betrouwbaar pensioencontract dat aansluit bij de behoefte en wensen van werknemers in de sector zorg en welzijn. En dat past bij de huidige economische en maatschappelijke omgeving, die zich kenmerkt door lage rente, meer volatiliteit, lagere rendementen en een veranderende arbeidsmarkt met een groeiend aantal zzp’ers. PFZW zet in op consolidatie. Een van de doelen die we nastreven in het kader van dit speerpunt is PFZW als pensioenaanbieder voor alle werkenden in de zorg, dus ook voor zzp’ers.

Een bestuurlijke werkgroep boog zich in 2017 over de vraag hoe het toekomstige pensioencontract eruit moet zien. De door PFZW geformuleerde waarden vormden steeds het uitgangspunt bij het bepalen van de standpunten van PFZW in deze pensioenstelseldiscussie, die landelijk wordt gevoerd. In die waarden spelen collectiviteit en solidariteit een belangrijke rol, omdat het delen van risico’s welvaartswinst oplevert.

De landelijke pensioenstelseldiscussie speelde zich af in de SER, en ook in een aantal werkgroepen binnen de Pensioenfederatie. In deze werkgroepen leverden PFZW en de uitvoeringsorganisatie een bijdrage aan de uitwerking van ‘het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’.

Het lukte sociale partners op centraal niveau niet om tot een breed gedragen concept voor een nieuw pensioencontract te komen. Het nieuwe kabinet riep ondertussen in het regeerakkoord sociale partners op om begin 2018 tot een akkoord op hoofdlijnen te komen.

In 2017 heeft PFZW als onderdeel van dit speerpunt gekozen voor het stoppen van het aanbieden van het product netto-ouderdomspensioen. Introductie van een tweede nettopensioenproduct wordt nu niet langer opportuun geacht in het licht van de sterk toegenomen politieke gevoeligheid van de taakafbakening en de financiële risico’s en impact.

In de pensioencommissie van 1 juni 2017 is besloten om een pilot uit te voeren rondom pensioen voor zelfstandige zonder personeel (zzp) in de branche Kunsteducatie aangevuld met meer sociale partners uit de cultuurbranche. Daarna heeft PFZW bij de verschillende sociale partners in de branche de belangstelling voor een gezamenlijke pilot gepolst. Zowel aan de werkgevers- als aan de werknemerszijde bleek belangstelling voor de pilot. De volgende stap is de organisatie van een gezamenlijke bijeenkomst in 2018.

Speerpunt 2 “Vergroten van het vertrouwen in ons pensioenfonds”
Het vertrouwen in de financiële sector en in de pensioensector in het bijzonder is geschaad door onzekerheid over de toegezegde rechten. Wij blijven ons inspannen om het vertrouwen in PFZW bij onze deelnemers te vergroten en hen zo persoonlijk mogelijk van dienst te zijn op momenten dat het ertoe doet. Zo kan PFZW door de inzet van bijvoorbeeld deeltijdpensioen gezond langer doorwerken mogelijk maken. Dat is van belang voor onze deelnemers, voor wie langer doorwerken lang niet altijd een vanzelfsprekendheid is.

Contactaanpak ‘Raak’
De PFZW Contactaanpak ‘Raak’ (2015 – 2017) heeft als doel het aantal relevante contacten met de jongere deelnemers te verhogen en vermijdbaar contact voor de overige deelnemers te reduceren. Er is namelijk een statistisch verband tussen het aantal contacten met PFZW en de klanttevredenheid.

Voor de jongere deelnemers (jonger dan 42 jaar) zijn er de afgelopen jaren pilots ontwikkeld, zoals op het gebied van het UPO, het welkomstpakket en rondom heersende pensioenmythes. De resultaten zijn positief. Sinds het tweede kwartaal 2015 zijn er significante stijgingen van de PFZW beleidsindicatoren ‘klanttevredenheid’ (Q2 2015: 31% - Q4 2017: 54%) en ‘imago’ (Q2 2015: 37% - Q4 2017: 67%) bij de jongere deelnemers.

De visie maakt inmiddels deel uit van de ‘Marketingstrategie PFZW Deelnemers 2018 – 2020’. Succesvolle pilots worden in de lijn geïmplementeerd en behoren vanaf 2018 tot de standaard dienstverlening van PFZW.

Klantreizen deelnemers
Naast het vergroten van het aantal contactmomenten willen we deze contacten ook optimaliseren. Optimaliseren betekent een hoge klanttevredenheid, met zelfredzaamheid, tegen lagere kosten. De komende jaren kijken we voor alle processen waar een deelnemer mee te maken krijgt (klantreizen), samen met de deelnemer, naar de mogelijkheden om deze korter, logischer of makkelijker te maken.

In 2017 zijn we gestart met de klantreis ‘Met pensioen gaan’. We hebben de pensioenplanner verbeterd, de teksten duidelijker gemaakt en het hele proces om met pensioen te gaan geautomatiseerd. Daardoor krijgen deelnemers bijvoorbeeld gelijk te zien wat het betekent voor het ouderdomspensioen als je ook na het pensioen je partner nog wilt verzekeren voor nabestaandenpensioen. Wordt het pensioen aangevraagd, dan kunnen we dit in de meeste gevallen volledig geautomatiseerd verwerken en krijgt de deelnemer snel een toekenningsbericht.

Met deze aanpassingen hebben we de gewenste kostenbesparing weten te realiseren en wordt de klantreis ‘Met pensioen gaan’ nu gemiddeld gewaardeerd met een 8,7. De komende jaren werken we aan het verder optimaliseren van onze klantreizen.

Speerpunt 3 “Vergroten van onze verantwoordelijkheid naar de samenleving”
PFZW is een belegger van formaat met maatschappelijke impact en kan daarin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vervullen. Dat doen we bijvoorbeeld door het verder verduurzamen van onze beleggingsportefeuille zonder concessies te doen aan rendement en risico’s.

Voor de beleggingsportefeuille hebben we beleidsinitiatieven geformuleerd die gericht zijn op duurzaamheid:

1. We hebben de ambitie om onze beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken te verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar ten minste € 20 miljard in 2020.
2. Wij willen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering door de CO2-uitstoot van onze aandelenbeleggingen te verminderen. Ons doel is dat in 2020 de CO2-uitstoot van onze aandelenbeleggingen de helft minder is dan in 2015.

In 2017 heeft PFZW circa € 12 miljard aan beleggingen gedaan die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Hieronder vallen bijvoorbeeld beleggingen in green bonds, windparken, zonne-energie en spoorwegen. Met het huidige beleid verwachten we in 2020 uit te komen op circa € 16 miljard aan beleggingen. Daarmee wordt naar verwachting de initiële doelstelling voor 2020 (€ 20 miljard) niet gehaald zonder bij te sturen.

Sinds 2016 verkopen we aandelen van de meest CO2-intensieve bedrijven in de meest vervuilende sectoren: nutsvoorzieningen, energie en materialen omdat 70% van de totale voetafdruk van ondernemingen in deze sectoren komt. In 2017 heeft PFZW een verdere reductie van de CO2-uitstoot bereikt door binnen deze sectoren de 35% meest CO2-intensieve ondernemingen uit de index te verwijderen en het vrijgekomen kapitaal te herbeleggen in aandelen van de CO2-efficiëntere ondernemingen binnen deze drie sectoren. 

De CO2-voetafdruk is sinds de nulmeting eind 2014 verlaagd van 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet tot 246 eind 2017. De CO2-voetafdruk is bepaald met gevalideerde data uit 2015. Dit is de meeste actuele informatie die beschikbaar is. [1]

 • 1Dit betreft naast de eigen CO2-uitstoot van de onderneming (scope 1) ook het elektriciteitsverbruik (scope 2) en de CO2-uitstoot van de toeleveranciers (scope 3).

3. We proberen financieringsvraagstukken in de sector zorg en welzijn op te lossen door te beleggen in de sector.

PFZW belegt in de Nederlandse zorg (2017: € 128 miljoen) en materiële groei lijkt niet realistisch. Daarmee wordt de doelstelling niet gehaald.

Wereldwijd belegt PFZW € 8,4 miljard in de zorg- en welzijn sector (per Q3 2017).

4. We voelen een verantwoordelijkheid als het gaat om beleggingen in eigen land. Een sterke en duurzame Nederlandse economie draagt bij aan een waardevolle toekomst voor onze deelnemers.

De beleggingen in Nederland, inclusief staatsobligaties, bedroegen in 2017 € 17 miljard. Dit is 8,6% van het belegd vermogen. Zonder staatsobligaties belegt PFZW circa € 6 miljard in Nederland. Dat is meer dan 3,0% (2016 3,1%) van het belegd vermogen.

Speerpunt 4 “Het vergroten van de wendbaarheid van de dienstverlening”
Wendbaarheid heeft betrekking op de organisatie, het geheel aan mensen, systemen en geautomatiseerde processen. Het gaat over zowel de reguliere dienstverlening als de vernieuwing hiervan. Wendbaarheid is nodig, zodat PFZW tijdig en adequaat kan inspelen op veranderende behoeftes van deelnemers en werkgevers. En daarmee kan blijven werken aan de klanttevredenheid, effectiviteit en kostenreductie. We geven invulling aan dit speerpunt door de volgende drie doelen na te streven:

1. Het verlagen van de uitvoeringskosten met minimaal gelijkblijvende klanttevredenheid.

In 2017 zijn de uitvoeringskosten gedaald ten aanzien van de begroting. De oorzaken van deze daling zijn bijvoorbeeld een kostenreductieprogramma bij onze uitvoeringsorganisatie en de realisatie van UPA.

Het kostenreductieprogramma 2013-2017 is uitgekomen op een totale besparing van € 40 miljoen.

In de periode 2015-2017 heeft PFZW als eerste pensioenfonds de nationale UPA-standaard gerealiseerd. Met meer dan 40 salarisverwerkers is samen gezorgd voor een volledig geautomatiseerde maandelijkse premieafdracht.

De deelnemerstevredenheid is in 2017 stabiel gebleven en op onderdelen verbeterd. Daarmee is deze doelstelling in 2017 behaald.

2. De dienstverlening aan deelnemers en werkgevers is zo ingericht dat tijdig en adequaat, met oog op de risico’s, ingespeeld kan worden op veranderende behoeftes en wetgeving.

PFZW streeft een hoge automatiseringsgraad na om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de individuele behoefte van de deelnemer. Dit vereist een persoonlijke online en offline dienstverlening ondersteund door adequate IT-systemen. Daarnaast is in 2017 een nieuwe IT-architectuur uitgewerkt om de deelnemers beter online te kunnen bedienen.

Door de vertraging in de realisatie van het basisadministratiesysteem is de doelstelling deels behaald.

3. Het tijdig, efficiënt en effectief kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen door het inrichten van innovatief vermogen voor de gehele keten van dienstverlening.

In 2017 is de dienst Verkennen en Onderzoeken verder ontwikkeld. Een nieuw dienstverleningsteam onderzoekt diverse (technologische) trends op strategische impact. Als trends waardevol lijken, dan worden via experimenten en pilots nieuwe producten en diensten getest onder werkgevers en deelnemers. In 2017 zijn de volgende experimentele resultaten bereikt:

 • Het kunnen berekenen van individuele pensioenvermogens binnen het collectief

 • Het kunnen berekenen van de financiële situatie van het gezin voor zowel de inkomsten als de uitgaven

 • Het kunnen administreren van pensioen met blockchain-technologie

 • Het kunnen herkennen van emoties door artificiële intelligentie

 • Het kunnen clusteren van (beleggings-)informatie door artificiële intelligentie

De speerpunten in 2018

In 2018 gaan we door met het realiseren van onze ambities. Een kort overzicht van de belangrijkste acties per speerpunt.

Speerpunt 1 ‘Toekomstbestendig’ in 2018
Net als in 2017 vraagt ook in 2018 het speerpunt ‘toekomstbestendig maken van het pensioenproduct’ bijzondere aandacht. Het nieuwe kabinet heeft de verwachting uitgesproken dat sociale partners in 2018 tot overeenstemming komen over een nieuw pensioencontract. De uitdaging is om een robuust pensioencontract te presenteren dat het vertrouwen krijgt van deelnemers en dat tegelijkertijd blijft profiteren van de kracht van het collectief. Naar verwachting zal verplichtstelling een noodzakelijk instrument blijven om dit te realiseren.

Speerpunt 2 ‘Vertrouwen' in 2018
Het vertrouwen in de financiële sector en in de pensioensector, is geschaad door onzekerheid over de toegezegde rechten, slecht nieuws over dekkingsgraden en rendementen, en negatieve pers over ons pensioenstelsel. PFZW tracht deze ontwikkeling te beïnvloeden door de dialoog aan te gaan met deelnemers en werkgevers: hoe tevredener een deelnemer of werkgever is, hoe meer vertrouwen men heeft in PFZW. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat deelnemers en werkgevers die direct of online contact hebben met PFZW tevredener zijn. Vandaar dat via innovatie- en ontwikkelprojecten nieuwe contactmomenten worden gecreëerd en bestaande worden verbeterd. Bovendien wordt in 2018 een vervolg gegeven aan de in 2016 gestarte campagne ‘Betere Wereld’ waarin we laten zien hoe PFZW via onder andere duurzaam beleggen bijdraagt aan een beter leefklimaat.

Speerpunt 3 ‘Verantwoordelijkheid naar de samenleving’ in 2018
Zonder concessies te doen aan rendement en risico’s probeert PFZW ook in 2018 zijn verantwoordelijkheid naar de samenleving in te vullen via de beleggingsportefeuille. Het bestuur doet in 2018 inspanningen om de doelstelling van € 20 miljard beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken in 2020 te halen.

Wij willen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering door een reductie van de CO2-uitstoot met 50% ten opzichte van de nulmeting. De beoogde halvering wordt naar verwachting in 2020 gerealiseerd. Als het gaat over het oplossen van financieringsvraagstukken in de sector zorg en welzijn zijn rendement/risico-afwegingen en beleggen at arm's length uitdagingen waar we voor staan. Dat laatste om belangenconflicten te voorkomen.

We voelen een verantwoordelijkheid als het gaat om beleggingen in eigen land. De beleggingsteams bij onze uitvoeringsorganisatie besteden ook in 2018 extra aandacht aan het vinden van geschikte Nederlandse beleggingen die eveneens voldoen aan de vereisten voor het rendement en risico. Dit is een arbeidsintensief proces dat bijdraagt aan het streven om het huidige niveau te handhaven.

Speerpunt 4 ‘Wendbaarheid’ in 2018
Vergroten van de wendbaarheid bestaat dit jaar uit de implementatie van nieuwe klantinteractiesoftware, het vervangen van het basisadministratiesysteem en aandacht voor innovatie.

Nieuwe softwarepakketten worden geselecteerd om de online en offline klantbediening voor deelnemers en werkgevers te verbeteren. De implementatie wordt gefaseerd uitgevoerd in een periode van ongeveer drie jaar.

Binnen innovatie staan drie technologiedomeinen in 2018 centraal: blockchain, artificiële intelligentie en dataplatformen. Het experimenteren met deze nieuwe technologieën zorgt voor ervaring en begrip op welke wijze de dienstverlening kan worden aangepast. Met blockchain wordt geëxperimenteerd en onderzocht of de kosten van de pensioenadministratie op termijn kunnen worden verlaagd. Artificiële intelligentie kent diverse experimenten voor pensioenbeheer en beleggen. Zo is er een experiment dat zich richt op het herkennen van emoties, zodat het klantcontactcentrum beter kan inspelen op klantbehoefte. Experimenten met de dataplatformen moeten zorgen voor nieuwe diensten en contactmomenten met deelnemers en werkgevers.