Reactie van het bestuur op de verantwoording van de raad van toezicht en de mededeling van de Pensioenraad

Het bestuur is de raad van toezicht en de Pensioenraad erkentelijk voor hun inspanningen. Het bestuur herkent de aanbevelingen en zal deze meenemen bij zijn werkzaamheden. Aan een aantal van de door de raad van toezicht en de Pensioenraad genoemde onderwerpen wordt ook in dit verslag aandacht besteed. Op een aantal punten heeft het bestuur de volgende toelichting.

  • Het bestuur hecht eraan te benadrukken dat in lijn met wat de Pensioenraad signaleert, communicatie naar deelnemers een belangrijk aandachtspunt is. Het bestuur beseft dat communicatie mede gezien de verwachte veranderingen in het stelsel, een grote inspanning blijft vragen van een ieder die bij het fonds is betrokken en van groot belang is voor het draagvlak en het vertrouwen van deelnemers en werkgevers in het fonds.

  • In het kader van de governance van het fonds, wordt er aandacht gevraagd voor de bestuurlijke dynamiek, de omvang van de raad van toezicht en de betrokkenheid van het bestuur bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht. Het bestuur onderschrijft dat de bestuurlijke dynamiek aandacht vraagt en zal daar ook aandacht aan blijven besteden. Het bestuur zal ook nagaan of de governance effectiever kan worden ingericht. Het bestuur zal de raad van toezicht en de Pensioenraad bij deze beschouwing betrekken.

  • De raad van toezicht en Pensioenraad signaleren dat IT aandacht blijft vragen. Het bestuur beaamt dat een toekomstvaste IT van fundamenteel belang is voor PFZW en een belangrijk aandachtspunt is en blijft voor het bestuur.

Zeist, 19 april 2018