Verantwoording van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van PFZW en de uitvoering van de pensioenregelingen. Bestuurlijke commissies ondersteunen het bestuur bij zijn werkzaamheden. Daarnaast spreekt het bestuur in het kader van zijn taakuitoefening regelmatig met de Pensioenraad en de raad van toezicht.

Het bestuur heeft in 2017 twaalfmaal vergaderd. Aansluitend aan de vergaderingen vonden er thema- of verdiepingsbijeenkomsten plaats. In augustus was de jaarlijkse driedaagse summercourse waarbij het bestuur terug- en vooruitkijkt.

Agenda 2017

Diverse onderwerpen zijn in 2017 aan de orde geweest, waaronder:

 • De ontwikkelingen in de discussie over de toekomst van het stelsel.

 • De ontwikkelingen bij de uitvoeringsorganisatie rond ICT.

 • De ontwikkelingen binnen en buiten de sector zorg en welzijn en de betekenis daarvan voor PFZW. Dit betreft onder meer maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de sector en op de arbeidsmarkt, fundamentele technologische ontwikkelingen en de impact van ICT-trends.

De toekomst van het stelsel

In 2017 heeft het bestuur tijdens iedere bestuursvergadering de ontwikkelingen en de voortgang over de toekomst van het pensioenstelsel besproken. Daarbij liet het bestuur zich bij de voorbereiding daarvan bijstaan door een bestuurlijke werkgroep. Het bestuur onderschrijft het belang van een toekomstbestendig pensioenstelsel en zal zijn bijdrage blijven leveren in het landelijke debat. Bij het maken van keuzes zal het bestuur deze steeds toetsen aan de waarden van PFZW. Voor 2018 blijft de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel een belangrijk aandachtspunt.

Verder is door het bestuur onder meer besproken en vastgesteld:

 • het jaarverslag en de jaarrekening 2016

 • het beëindigen van het netto ouderdomspensioenproduct

 • de update van het marktbeleid

 • de heroverweging van het vrijstellingenbeleid

 • de leidraad over verlagen en premieopslag

 • de verhoging van de pensioenrekenleeftijd

 • de pensioenpremie

 • de Economische Toekomst Verwachtingen (ETV) en nota Asset Liability Management (ALM)

 • het beleggingsplan 2018 en het daarmee samenhangend beleid en te verlenen mandaten

 • de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)

 • de Service Level Agreement (SLA) met de uitvoeringsorganisatie

 • aanpassingen van de statuten, het pensioen-, uitvoerings- en privacyreglement

 • de begroting

 • kwartaalrapportages ter monitoring, bespreking en bijsturing