Bestuurscommissies

Bij zijn werkzaamheden laat het bestuur zich ondersteunen door vier bestuurlijke commissies. De commissies hebben een eigen aandachtsgebied. Daarnaast kent PFZW een commissie van beroep en een commissie van bezwaar.

Verantwoording commissie algemene zaken

De commissie algemene zaken bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en zorgt voor de afhandeling van praktische aangelegenheden. De commissie houdt toezicht op het bestuursbureau en vervult daarbij de werkgeversrol. Daarnaast bereidt de commissie de bespreking van de strategie van PFZW voor het bestuur voor, inclusief de inrichting van de organisatie. Ook spreekt de commissie regelmatig met de raad van toezicht. De commissie rapporteert aan het bestuur met adviezen voor besluitvorming en met de verslagen van de vergaderingen. De commissie vergaderde in 2017 tienmaal.

Bij de zelfevaluatie heeft de commissie een aantal aandachtspunten gesignaleerd en acties geformuleerd. Voor de commissie blijven de bestuurlijke drukte en het inplannen van voldoende tijd voor de bespreking van het langetermijnbeleid van het fonds belangrijke aandachtspunten.   

Verantwoording pensioencommissie

De pensioencommissie adviseert over voorstellen op het gebied van het pensioenbeleid en het markt- en communicatiebeleid van PFZW. De pensioencommissie kan voorstellen aan het bestuur voorleggen en voorstellen door de uitvoeringsorganisatie laten voorbereiden. De commissie rapporteert aan het bestuur via preadviezen en verslagen van de vergaderingen. In 2017 vergaderde de commissie achtmaal. Daarnaast waren er vier themabijeenkomsten.

De commissie adviseerde in 2017 het bestuur over onder andere de pensioenrekenleeftijd, het netto ouderdomspensioen, het marktbeleid, het vrijstellingenbeleid, de premie en verschillende wijzigingen in het uitvoerings- en pensioenreglement. Daarnaast adviseerde de commissie het bestuur over het merkkader, de marketingstrategieën, de kanaalstrategie en het vervolg van de campagne ‘Betere Wereld’.

In 2017 heeft de commissie op basis van het klantbediening- en communicatiebeleid onder meer een corporate communicatiestrategie en drie marketingstrategieën uitgewerkt. De marketingstrategieën richten zich op de wijze van klantbediening en communicatie met de deelnemer, werkgever en sociale partners en kennen een directe verbinding met het product- en marktbeleid. De strategieën hebben alle een meerjarige horizon en worden in die periode vertaald in tactische en operationele uitwerkingen.

Met ingang van 1 januari 2017 beoordeelt de pensioencommissie-plus zaken als het opbouwpercentage, de franchise, de premie en de indexering. Maar ook eventuele herstelmaatregelen worden hier besproken. De pensioencommissie gebruikt het oordeel van de pensioencommissie-plus bij het opstellen van adviezen over inhoud en prijs van de regeling aan het bestuur. Deze adviezen zijn zwaarwegend voor het bestuur.

Bij de zelfevaluatie heeft de commissie aangegeven dat het versterken van de band met deelnemers, werkgevers en sociale partners een belangrijk aandachtspunt is. De pensioencommissie streeft een verdere versterking van het contact met de diverse cao-tafels, die hun pensioenregeling bij PFZW hebben ondergebracht. De commissie heeft in 2017 een beroep gedaan op de andere commissies binnen PFZW om de bezetting op niveau te houden. De commissie vindt het zeer gewenst in 2018 een vaste bezetting te kunnen realiseren. Tenslotte wil de commissie ook in 2018 contact met de pensioencommissie-plus onderhouden en uitgebouwen.

Verantwoording van het audit committee

Het audit committee adviseert vooral over het financieel-economisch beleid, het operationele risicobeleid en de externe verslaglegging. Vanuit die rol heeft het audit committee het bestuur geadviseerd over onder meer het jaarverslag 2016, diverse beleidskaders, het herstelplan 2017, de modeljaarrekening 2017, de ABTN 2018, de ALM 2018, economische toekomstverwachtingen, risico’s grondslagen, premies en tarieven 2018, SLA 2018 en begroting 2018.

De commissie besteedde extra aandacht aan incidenten bij de uitvoeringsorganisatie. De commissie volgde de acties om tot de gewenste oplossingen te komen nauwgezet.

Het audit committee beoordeelt en controleert de voorstellen die het bestuursbureau aan het bestuur voorlegt. Dit leidt in de meeste gevallen tot een preadvies aan het bestuur. Het audit committee rapporteert aan het bestuur via preadviezen en verslagen van de vergaderingen.

Het audit committee vergaderde in 2017 zeven maal, waar ook de externe accountant en externe actuaris bij aanwezig waren. Op 23 maart 2017 vond een overleg plaats met de externe accountant. In deze bespreking zijn in het kader van het jaarverslag over 2016 door de externe accountant geen nieuwe feiten naar voren gebracht. Verder is het functioneren van de externe accountant en de externe actuaris in een afzonderlijke sessie met betrokkenen geëvalueerd. Het audit committee is vier keer schriftelijk geraadpleegd over het kwartaalbericht PFZW.

Voor 2018 zijn tijdens de evaluatie onder andere de volgende aandachtspunten geformuleerd: de samenhang met de strategie van het fonds en de verbinding met de bijbehorende strategische risico’s aangeven bij de stukken die aan de commissie worden voorgelegd. Daarnaast wil de commissie ook in 2018 periodiek de risico’s integraal in het bestuur bespreken, zodat alle bestuursleden de risicokaarten goed kunnen doorgronden.

Verantwoording bestuurscommissie investments

De bestuurscommissie investments (BcI) adviseert het bestuur op beleggingsgebied en ziet toe op de uitvoering van het beleggingsbeleid. Vanuit die rol adviseerde de BcI in 2017 het bestuur over onder meer de ALM-nota 2018, het beleggingsplan 2018, de economische toekomstverwachtingen, de uitsluitingenlijst, het verantwoord beleggen beleid, diverse investment cases en bijbehorende mandaten. De BcI heeft advies aan het audit committee uitgebracht over de risicokaarten van risico’s die gedelegeerd zijn aan de BcI. De BcI is in 2017 twaalf keer schriftelijk geraadpleegd over tussentijdse beleggingsvoorstellen. Dergelijke beleggingsvoorstellen vallen onder het mandaat van de BcI om binnen het door het bestuur vastgesteld beleid zelfstandig besluiten te kunnen nemen.

De BcI rapporteert aan het bestuur via preadviezen en verslagen van de vergaderingen.

De commissie vergaderde in 2017 acht keer en er waren drie themabijeenkomsten. Tijdens deze themabijeenkomsten is onder meer dieper ingegaan op lage rente omgeving, totstandkoming van de economische toekomstverwachtingen, klimaatrisico’s en diverse rapportages. Daarnaast is er een aantal beleggingscategorieën nader verkend, waaronder insurance.

Een belangrijk aandachtspunt voor de BcI is het in de gehele keten efficiënt toepassen van beleidsinitiatieven op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen, waaronder CO2-vermindering en beleggen in oplossingen. Uit de evaluatie volgde onder andere nog het volgende aandachtspunt: de commissie wenst de invulling van haar rol naar het bestuur verder te verbeteren. De commissie vindt het van belang dat het bestuur nog meer betrokken wordt bij de beslissingen die genomen worden c.q. de adviezen die uitgebracht worden door de commissie. De commissie zal meer toelichting geven op onderwerpen die vanuit de commissie in het bestuur worden ingebracht, zodat het bestuur diepgaander kan worden meegenomen in de afwegingen.