Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2018

 

2017

1)

     
 

Baten

    

17

Premiebijdragen werkgevers en werknemers

5.584

 

5.404

 

18

Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

(821)

 

9.551

 

18

Beleggingsresultaten voor risico deelnemer

(1)

 

3

 

22

Overige baten

(6)

 

(5)

 
      
 

Totaal baten

 

4.756

 

14.953

      
 

Lasten

    

19

Pensioenuitkeringen

 

(3.699)

 

(3.433)

20

Pensioenuitvoeringskosten

 

(106)

 

(106)

      

10

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen

    
 

voor risico pensioenfonds

    
 

- Pensioenopbouw

(6.211)

 

(6.453)

 
 

- Indexering of verlaging

-

 

-

 
 

- (Rentetoevoeging)/onttrekking

509

 

425

 
 

- Onttrekking voor pensioenuitkeringen en

    
 

pensioenuitvoeringskosten

3.659

 

3.399

 
 

- Wijziging marktrente

(9.406)

 

2.650

 
 

- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

(645)

 

-

 
 

- Aanpassing actuariële grondslagen pensioenregeling

3.334

 

(62)

 
 

- Overige mutaties

(117)

 

48

 
      
   

(8.877)

 

7

      

10

Mutatie overige technische voorzieningen

 

(20)

 

(31)

10

Mutatie voorziening nettopensioen

 

-

 

-

11

Mutatie voorziening pensioenverplichtigen voor risico deelnemer

 

10

 

6

4

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

(14)

 

(11)

21

Saldo overdracht van rechten

 

647

 

-

      
 

Totaal lasten

 

(12.059)

 

(3.568)

      

31

Saldo van baten en lasten

 

(7.303)

 

11.385

9

Toevoeging aan/(onttrekking uit) premiestabilisatiebestemmingsreserve

 

(22)

 

(21)

9

Toevoeging aan/(onttrekking uit) overige reserves

 

(7.281)

 

11.406

    • 1) De hieronder vermelde nummers verwijzen naar de paragrafen van het hoofdstuk Toelichting geconsolideerde jaarrekening.