1.2 Wijzigingen uitvoeringsreglement

Met ingang van 1 januari 2018 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • De Regeling netto-ouderdomspensioen is per 1 januari 2018 beëindigd.

Met ingang van 1 juli 2018 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is met ingang van 25 mei 2018 van toepassing. Het uitvoeringsreglement is in de eerste plaats geactualiseerd door te verwijzen naar de nieuwe privacywet en is aangepast aan de verruimde informatieverplichting van de werkgever naar zijn werknemers over de werknemersgegevens die hij verstrekt aan PFZW;

  • Een CAO-bepaling die een pensioenpremieverdeling tussen werkgevers en werknemers inhoudt, wordt door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet meer algemeen verbindend verklaard. Om die reden is de door verplichtgestelde branches in een CAO vastgestelde pensioenpremieverdeling via het uitvoeringsreglement (en het pensioenreglement) verplicht voorgeschreven.

De hier genoemde wijzigingen in de uitvoeringsreglement hebben geen effect op de in de jaarrekening gepresenteerde informatie.