1.3 Wijzigingen pensioenreglement

Met ingang van 1 januari 2018 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • De Regeling netto-ouderdomspensioen is per 1 januari 2018 beëindigd;

  • De pensioenrekenleeftijd  is aangepast aan de wijziging van de wettelijke pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar;

  • De salarissen voor premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid, vrijwillige voortzetting en bescherming bij verlof en werkloosheid zijn vanaf 1 januari 2018 verhoogd met de prijsontwikkeling in plaats van de loonontwikkeling;

  • De tijdelijke regeling waarbij variabilisering van reeds ingegaan ouderdomspensioen werd toegestaan, is  opnieuw ingevoerd en wel uitsluitend voor gepensioneerden voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan vóór 1 januari 2016.

Met ingang van 1 juli 2018 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd:

  • De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is met ingang van 25 mei 2018 van toepassing;

  • Een CAO-bepaling die een pensioenpremieverdeling tussen werkgevers en werknemers inhoudt wordt door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet meer algemeen verbindend verklaard. Om die reden wordt de door verplichtgestelde branches in een CAO vastgestelde pensioenpremieverdeling via het pensioenreglement (en het uitvoeringsreglement) verplicht voorgeschreven;

  • Het inkooptarief voor nettopensioen is aangepast en dat is van invloed op de premie voor het nettopartnerpensioen.

De hier genoemde wijzigingen in de pensioenreglement hebben geen effect op de in de jaarrekening gepresenteerde informatie.