7 Vorderingen en overlopende activa

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Vorderingen pensioenactiviteiten

  

Te factureren premiebijdragen

63

106

Premiedebiteuren

93

177

Overige vorderingen en overlopende activa

27

-

   

Totaal

183

283

    Vorderingen op pensioenactiviteiten hebben veelal een korte looptijd. De overige vorderingen hebben een lange looptijd.

    Kredietfaciliteit verstrekt aan PGGM N.V.

    PFZW heeft aan PGGM N.V. een kredietfaciliteit verstrekt. Voor deze kredietfaciliteit ontvangt PFZW een rente gelijk aan EURIBOR met een opslag van 50 basispunten. De totale kredietfaciliteit is gemaximeerd tot € 150 miljoen. De kredietfaciliteit is voor onbepaalde tijd. Er is geen aflossingsregeling afgesproken. Deze kredietfaciliteit is overeengekomen ten tijde van de splitsing van de uitvoeringsorganisatie en het pensioenfonds. In 2018 is er geen gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteit.