25 Resultaat op beleggingen en verplichtingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Beleggingsresultaten

(821)

9.551

Rentetoevoeging technische voorzieningen

511

427

Wijziging marktrente technische voorzieningen

(9.422)

2.653

Indexering pensioenrechten

-

-

   

Totaal

(9.732)

12.631

    Het beleggingsresultaat (exclusief renteafdekking) zorgt voor een negatief resultaat van € 4,1 miljard. De renteafdekking heeft een positief resultaat van € 3,3 miljard. Daarmee is de bijdrage van het beleggingsbeleid (inclusief renteafdekking) aan het resultaat € 0,8 miljard negatief. De daling van de marktrente (inclusief UFR) zorgt voor een negatief resultaat op de technische voorzieningen van in totaal € 9,4 miljard.

    Het renteafdekkingsbeleid schrijft voor dat afhankelijk van de stand van de rente, het renterisico van de verplichtingen tussen de 30% en 46% afgedekt wordt. De uitvoering van het renteafdekkingsbeleid wordt gerealiseerd met een portefeuille waarin staatsobligaties en renteswaps zijn gecombineerd. Beleidsmatig zijn de looptijden van de renteafdekking verschillend van de verplichtingen. De feitelijke afdekking op basis van de rentestand per 31 december 2018 is 34%, overeenkomstig het strategisch beleid.