Toelichting enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Voor de toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, met uitzondering van wat hieronder is opgenomen.

Deelnemingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Stand begin van het jaar

336

799

Investeringen

-

-

Aankopen/kapitaalstortingen

-

-

Desinvesteringen

(84)

(325)

Resultaat deelnemingen

4

7

Ontvangen dividend

(23)

(145)

   

Stand eind van het jaar

233

336

Het overzicht van groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 379 Boek 2 BW is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Vordering uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Vordering uit hoofde van collateral management

-

-

Af te wikkelen beleggingstransacties

183

194

Te vorderen dividenden

7

9

Vorderingen op groepsmaatschappijen

4

128

Te vorderen bronbelasting

13

12

Overige vorderingen en overlopende activa

49

94

   

Totaal

256

437

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Derivaten

8.646

8.212

Schulden uit hoofde van collateral management

10.209

9.385

Af te wikkelen beleggingstransacties

175

514

Schulden aan groepsmaatschappijen

7

-

Belastingen

-

36

Overige schulden en overlopende passiva

129

232

   

Totaal

19.166

18.379

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

PFZW maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met PGGM Coöperatie U.A., PGGM N.V. en haar dochtervennootschappen voor de omzetbelasting waardoor het hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele omzetbelastingschulden van tot de fiscale eenheid behorende entiteiten.

Bestemming van saldo van baten en lasten

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop het saldo van baten en lasten moet worden verdeeld. Het saldo wordt echter jaarlijks geheel ten gunste dan wel ten laste van de reserves gebracht. Van het saldo wordt € 22 miljoen ten laste gebracht van de premiestabilisatiebestemmingsreserve. De bepaling van het bedrag wordt nader toegelicht bij Noot 9. Het resterende deel van het saldo wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Zie hoofdstuk Gebeurtenissen na balansdatum in de geconsolideerde jaarrekening.

Zeist, 25 april 2019

Het bestuur

A.J. (Albert) Vink, plaatsvervangend voorzitter

F.F.L. (Florent) Vlak, secretaris

A.F.P. (Age) Bakker

G.H. (Gerard) Bergsma

P.A. (Petra) de Bruijn

C.L. (Cees) Dert

J.M.J. (Jacques) Moors

O.M.C. (Odette) Perik

M.H.A.C.J. (Mariëtte) Simons

E.M.A. (Ilse) van der Weiden

P. (Pascal) Wolters