Voorwoord

Wat voor jaar was 2018 eigenlijk voor PFZW?

Kijkend naar onze missie dan moeten we concluderen dat 2018 geen goed jaar was. PFZW wil zorgen voor een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen in een leefbare wereld. Onze deelnemers, die een groot deel van hun werkzame leven premie afdragen voor hun pensioen, moeten daarop kunnen vertrouwen. Helaas kunnen de pensioenen al langere tijd niet meestijgen met de ontwikkeling van de prijzen, en daarmee halen we niet onze indexeringsambitie.

Het jaar 2018 zag er lang goed uit. De rendementen op onze beleggingen zorgden voor een langzaam herstel van onze financiële positie. De financiële markten eindigden het jaar 2018 echter in mineur. Economische onrust zorgde voor scherp dalende koersen. Daardoor bedroeg het rendement op onze beleggingen over het jaar 2018 uiteindelijk -0,4%. De actuele dekkingsgraad daalde naar 97,5% en de beleidsdekkingsgraad kwam uit op 101,3%. Niet genoeg om mogelijk verlagen van de pensioenen af te wenden. Om dat te voorkomen, moet onze beleidsdekkingsgraad uiterlijk eind 2020 op 104,3% staan. En ook onvoldoende voor (gedeeltelijke) indexering van de pensioenen, want daarvoor is een wettelijke vereiste beleidsdekkingsgraad van minimaal 110% nodig.

Kunnen we dat nog bereiken? Daarvoor moet het rendement op onze beleggingen goed zijn.
Een andere belangrijke bepalende factor is de rekenrente, die al jaren laag is. Als een nieuw pensioencontract een andere methodiek van renteberekening  bevat, verbetert dat naar verwachting onze financiële positie. Dan zouden dreigende pensioenverlagingen mogelijk van de baan zijn en kan PFZW de pensioenen eerder laten meegroeien met de stijgende prijzen.

Zo komen we uit bij een andere tegenvaller uit 2018: het mislukken van een akkoord tussen sociale partners en politiek over een nieuw pensioenstelsel. PFZW hoopt dat de overleggende partijen in 2019 alsnog een akkoord kunnen sluiten dat voor alle generaties deelnemers en gepensioneerden voordelen biedt.

Naast de zorg voor een goed pensioen, voelt PFZW óók verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzaam pensioen in een leefbare wereld. We willen bijvoorbeeld onze duurzame beleggingen verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar tenminste € 20 miljard in 2020. Eind 2018 had PFZW bijna € 14 miljard aan zulke beleggingen.

Daarnaast is de CO2-voetafdruk van onze beleggingsportefeuille sinds de nulmeting eind 2014 verlaagd van 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet tot 240 ton eind 2018. De komende jaren blijven we onze duurzame beleggingen uitbreiden.

Een belangrijk doel is verder het vergroten van de wendbaarheid van onze dienstverlening. We willen nu en in de toekomst scherp blijven sturen op de uitvoeringskosten per deelnemer, de pensioenadministratie toekomstbestendig maken en tijdig, efficiënt en effectief kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Op die manier kan PFZW de dienstverlening op tijd bijstellen.

De kosten per deelnemer voor de uitvoering van de pensioenregeling zijn in 2018 verder gedaald van € 64,90 naar € 62,10. De ambitie van € 60 per deelnemer in 2020 blijft een uitdaging gezien de noodzakelijke investeringen in automatisering van de pensioenadministratie.

Wat was 2018 voor een jaar? Alles overziend was het een lastig jaar. We doen er alles aan, binnen onze mogelijkheden, om onze missie en ambitie in de toekomst weer te realiseren. We zijn daarbij ook afhankelijk van externe ontwikkelingen en dat maakt de nabije toekomst onzeker en onvoorspelbaar.

 

Het bestuur
April 2019