Werken aan een toekomstbestendig beleggingsbeleid

Lees het verhaal van Jacques Moors, bestuurslid PFZW

Duurzaam beleggen én een goed rendement

Jacques Moors, bestuurslid PFZW.

PFZW betaalt ruim tweederde van de pensioenen uit beleggingsopbrengsten. De combinatie van een goed rendement en duurzaam beleggen staat daarbij voorop. Afgelopen jaar werd het beleggingsbeleid van PFZW tegen het licht gehouden in het project Beleggingsbeleid 2025. Bestuurslid Jacques Moors: “De centrale vraag was hoe we met de beleggingen ook in de toekomst een goed pensioen in een leefbare wereld kunnen realiseren.”

"In Beleggingsbeleid 2025 staan een aantal kernthema’s centraal. Deze thema’s gaan zowel over het realiseren van het benodigde rendement als om duurzaamheid. PFZW vindt duurzaamheid belangrijk; we zijn een voorloper in duurzaam beleggen en merken dat de samenleving duurzaam beleggen ook steeds belangrijker vindt. Zo heeft PFZW in 2018 zowel het 'Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen' ofwel IMVB-convenant als het Klimaatakkoord ondertekend. Voor het IMVB-convenant geldt dat PFZW de beleggingen screent op negatieve impact voor de samenleving, zoals bedrijven die corrupt zijn of het milieu schaden. Daarnaast heeft PFZW in het Klimaatakkoord met de overheid afgesproken om vast te leggen hoe PFZW door te beleggen gaat bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Nu al is PFZW op weg om de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille te halveren, en zijn we in gesprek met de 100 wereldwijde aan de beurs genoteerde ondernemingen die de grootste negatieve bijdrage aan de klimaatverandering leveren."

“In de komende jaren hebben we bijzondere aandacht voor de sector zorg en welzijn, klimaatverandering en energietransitie”

"Energietransitie, klimaatverandering en het ten aanzien van dit onderwerp beperken van de soms nu nog negatieve impact van onze beleggingen op de samenleving zijn belangrijke thema’s binnen het project Beleggingsbeleid 2025. Waar mogelijk kijken wij hoe duurzaamheid hand in hand kan gaan met het beoogde rendement. Voor sommige thema’s kan dit beter dan voor andere en wij erkennen dat er soms een spanningsveld kan bestaan."

"Vanzelfsprekend besteden we aandacht aan onze primaire doelstelling, namelijk het realiseren van een goed pensioen voor onze deelnemer. Om deze doelstelling te realiseren bekijken wij of onze beleggingen in private markten, zoals bijvoorbeeld in onroerend goed, infrastructuur en private equity, verder vergroot kunnen worden. Deze beleggingen hebben bewezen een hoger en stabieler rendement te kunnen genereren dan bijvoorbeeld de aandelenmarkt."

"Tenslotte bekijken we ook hoe we een grotere bijdrage kunnen leveren aan de sector zorg en welzijn. Onze beleggingen in deze sector zijn beperkt. Dit accepteren we, omdat door de regulering en wetgeving in deze sector het lastig is onze inzet in overeenstemming te laten zijn met onze uitgangspunten ten aanzien van het te behalen benodigde rendement. Zo zijn winstuitkeringen tot op heden niet toegestaan. Dit komt onder andere doordat een groot deel van deze sector door de overheid wordt gefinancierd. Hier kunnen wij geen directe rol in spelen. Wel zijn we samen met Aegon eigenaar van Amvest, dat momenteel ongeveer 1000 zorgwoningen heeft. Wellicht kunnen we op basis van onze expertise in de toekomst een grotere bijdrage leveren aan het oplossen van financieringsvraagstukken in de sector. Hierover gaan we met de sector in gesprek. Tegen het eind van 2019 wordt het project Beleggingsbeleid 2025 afgerond, zodat we in 2020 onderdelen ervan in praktijk kunnen brengen."