Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(na bestemming saldo van baten en lasten)

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Activa

  

Beleggingen risico pensioenfonds

217.777

214.876

Beleggingen risico deelnemers

62

72

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

151

165

Deelnemingen

233

336

Vordering uit hoofde van beleggingen

256

437

Vorderingen en overlopende activa

183

283

Liquide middelen

162

197

   

Totaal activa

218.824

216.366

   

Passiva

  

Stichtingskapitaal en reserves

(5.159)

2.144

Technische voorzieningen

204.111

195.214

Voorziening pensioenverplichting risico deelnemers

62

72

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

19.166

18.379

Overige schulden en overlopende passiva

644

557

   

Totaal passiva

218.824

216.366