Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 2018

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

1)

   

24

Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

(758)

(1.154)

25

Resultaat op beleggingen en verplichtingen

(9.732)

12.631

26

Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(14)

(14)

27

Resultaat op nettopensioen

1

-

28

Aanpassing actuariële grondslagen

3.355

(111)

29

Overige resultaten

(155)

33

    
 

Saldo van baten en lasten

(7.303)

11.385

    • 1) De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk Toelichting geconsolideerde jaarrekening.