Geconsolideerde balans per 31 december 2018

(na bestemming van saldo van baten en lasten)

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2018

 

2017

1)

     
 

Activa

    

3

Beleggingen voor risico pensioenfonds

    

3.2

Vastgoed en infrastructuur

33.000

 

30.730

 

3.3

Aandelen

63.587

 

65.759

 

3.4

Vastrentende waarden

91.115

 

88.174

 

3.5

Derivaten

18.799

 

17.837

 

3.6

Grondstoffen

7.813

 

10.015

 

3.7

Overige beleggingen

3.530

 

2.625

 
      
   

217.844

 

215.140

      

3

Beleggingen voor risico deelnemer

    

3.2

Vastgoed en infrastructuur

11

 

10

 

3.3

Aandelen

17

 

26

 

3.4

Vastrentende waarden

28

 

30

 

3.5

Derivaten

6

 

6

 

3.6

Grondstoffen

2

 

3

 

3.7

Overige beleggingen

1

 

-

 
      
   

65

 

75

      

3

Totale beleggingen

 

217.909

 

215.215

      

4

Herverzekeringsdeel technische voorziening

 

151

 

165

5

Deelnemingen

 

160

 

160

6

Vorderingen uit hoofde van beleggingen

 

252

 

309

7

Vorderingen en overlopende activa

 

183

 

283

8

Liquide middelen

 

162

 

197

      
 

Totaal activa

 

218.817

 

216.329

  • 1) De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk Toelichting geconsolideerde jaarrekening.
   

  (bedragen x € 1 miljoen)

   

  2018

   

  2017

  1)

       
   

  Passiva

      

  9

  Stichtingskapitaal en reserves

   

  (5.159)

   

  2.144

        

  10

  Technische voorzieningen

      
   

  Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

  203.130

   

  194.253

   
   

  Overige technische voorzieningen

  980

   

  960

   
   

  Voorziening nettopensioen voor risico pensioenfonds

  1

   

  1

   
     

  204.111

   

  195.214

        
        

  11

  Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

   

  62

   

  72

        

  12

  Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

      
   

  Derivaten voor risico pensioenfonds

  8.643

   

  8.209

   
   

  Derivaten voor risico deelnemer

  3

   

  3

   
   

  Schulden

  10.513

   

  10.130

   
        
     

  19.159

   

  18.342

        

  13

  Overige schulden en overlopende passiva

   

  644

   

  557

        
   

  Totaal passiva

   

  218.817

   

  216.329

   • 1) De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk Toelichting geconsolideerde jaarrekening.