Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

  

Ontvangen premiebijdragen

5.792

5.783

Ontvangen in verband met overdracht van rechten

995

-

Betaalde pensioenuitkeringen

(3.688)

(3.409)

Betaald in verband met overdracht van rechten

(348)

-

Betaalde pensioenuitvoeringskosten

(111)

(82)

Overige ontvangsten (en betalingen) uit pensioenactiviteiten

(33)

7

   

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

2.607

2.299

   

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

  

Verkopen en aflossingen van beleggingen

15.351

22.027

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten

1.718

1.514

Ontvangen gerealiseerde resultaten derivaten

(2.328)

6.647

Aankopen beleggingen

(21.627)

(27.071)

Betaalde vermogensbeheerkosten

47

29

Saldo ontvangen / betaalde cash collateral

824

(2.872)

Overige ontvangsten (en betalingen) uit beleggingsactiviteiten

(518)

578

   

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

(6.533)

852

   

Nettokasstroom

(3.926)

3.151

    Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 30 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.