3.7 Overige beleggingen

De samenstelling en het verloop van de post overige beleggingen zijn als volgt:

 

Balans-

  

Waarde-

Balans-

 

waarde

  

verande-

waarde

(bedragen x € 1 miljoen)

begin jaar

Aankopen

Verkopen

ringen

eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Overig

2.625

1.013

(42)

(66)

3.530

Subtotal

2.625

1.013

(42)

(66)

3.530

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Overig

-

1

-

-

1

Subtotal

-

1

-

-

1

      

Totaal 2018

2.625

1.014

(42)

(66)

3.531

Totaal 2017

2.658

407

(56)

(384)

2.625

Van de totale overige beleggingen is € 0 (2017: € 0) belegd in PGGM beleggingsfondsen.

Onder de categorie overig vallen voornamelijk beleggingen in fondsen met alternatieve beleggingsstrategieën en -instrumenten om een absoluut (positief) rendement te behalen onder alle marktomstandigheden.