4 Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Onder herverzekeringsdeel technische voorzieningen wordt verstaan de langlopende vordering op de herverzekeraars wegens de herverzekerde pensioenverplichtingen. De (her)verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de rechtstreekse uitbetaling van uitkering aan deelnemers, PFZW loopt het kredietrisico. Voor dat risico is rekening gehouden met een kredietafslag.

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Garantiecontracten

146

159

Overige contracten

5

6

   

Balanswaarde eind van het jaar

151

165

  Bij garantiecontracten zijn levenslange pensioenuitkeringen door de herverzekeraar gegarandeerd voor de ingekochte aanspraken. Overige contracten zijn alle contracten die geen verzekeringen op risicobasis en geen garantiecontract zijn.

  De mutaties zijn als volgt:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2018

  2017

     

  Balanswaarde begin van het jaar

  165

  176

  Rentetoevoeging

  -

  -

  Wijziging marktrente

  3

  (1)

  Aanpassing actuariële grondslagen

  (3)

  -

  Uitkeringen

  (14)

  (14)

  Mutatie kredietafslag

  -

  1

  Overige mutaties

  -

  3

     

  Balanswaarde eind van het jaar

  151

  165

   De mutatie van het herverzekeringsdeel van de technische voorziening in de staat van baten en lasten voor 2018 bedraagt € 14 miljoen positief (2017: 11 miljoen positief). De kredietafslag is ongewijzigd en bedraagt € 5 miljoen (2017: € 5 miljoen).