6 Vorderingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Vorderingen beleggingsactiviteiten

  

Af te wikkelen beleggingstransacties

183

194

Te vorderen dividenden

7

9

Te vorderen bronbelastingen

13

12

Overige vorderingen en overlopende activa

49

94

   

Totaal

252

309

    Vorderingen op beleggingsactiviteiten hebben veelal een korte looptijd en zijn gerelateerd aan de beleggingen voor risico pensioenfonds. De overige vorderingen hebben een lange looptijd.

    Af te wikkelen beleggingstransacties

    Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld en in het begin van het volgende boekjaar tot afwikkeling komen. Hierdoor is een vordering ontstaan. De post af te wikkelen beleggingstransacties bestaat ultimo boekjaar voor het grootse deel uit transacties uit hoofde van collateral management.

    Overige vorderingen en overlopende activa

    Als onderdeel van de post overige vorderingen en overlopende activa zijn de namens PFZW ingediende EU-claims opgenomen. Deze kennen een nominale waarde van € 51 miljoen (2017: € 58 miljoen) waarvan per balansdatum circa € 41 miljoen (2017: € 48 miljoen) is voorzien.