9 Stichtingskapitaal en reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Stichtingskapitaal

-

-

Premiestabilisatiebestemmingsreserve

47

69

Overige reserves

(5.206)

2.075

   

Stand eind van het jaar

(5.159)

2.144

  Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.

  Premiestabilisatiebestemmingsreserve

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2018

  2017

     

  Stand begin van het jaar

  69

  90

  (Onttrekking uit)/

    

  toevoeging aan het saldo van baten en lasten

  (22)

  (21)

     

  Stand eind van het jaar

  47

  69

   PFZW verwachtte in 2014 tot en met 2020 een stijging van de kostprijspremie. De basispremie (exclusief VPL-overgangsrechten) is daarom gelijk aan het gemiddelde van de kostprijspremie over de periode 2015 tot en met 2020. Hiermee streeft het bestuur stabiliteit van de premie na. Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs en de eenjarige kostprijspremie wordt jaarlijks toegevoegd (of onttrokken als dit verschil negatief is) aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve. De premiestabilisatiebestemmingsreserve wordt jaarlijks verhoogd met de rentevoet onder de premie, 2018: 2,63% (2017: 2,63%), plus de toegekende indexering. De toevoeging en onttrekking aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve geschiedt via de resultaatbestemming.

   De premiestabilisatiebestemmingsreserve moet ingezet worden om een eventuele verlaging te vermijden of te verminderen.

   Overige reserves

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2018

   2017

      

   Stand begin van het jaar

   2.075

   (9.331)

   Onttrekking uit saldo van baten en lasten

   (7.281)

   11.406

      

   Stand eind van het jaar

   (5.206)

   2.075

    Op 31 december 2018 bedraagt de omvang van het minimaal vereist eigen vermogen € 8,7 miljard (ultimo 2017: € 8,3 miljard) en het vereist eigen vermogen € 49,8 miljard (ultimo 2017: € 48,3 miljard). Het eigen vermogen (stichtingskapitaal en reserves) is dus lager dan zowel het minimaal vereist als het vereist eigen vermogen.