13 Overige schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

81

75

Vooruitontvangen VPL-premie

338

257

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

20

20

Nog te betalen uitkeringen

187

181

Vooruitontvangen goodwill

16

22

Overige schulden en overlopende passiva

2

2

   

Totaal

644

557

  De post Overige schulden en overlopende passiva heeft een kortlopend karakter van korter dan een jaar tenzij hieronder anders vermeld.

  Vooruitontvangen VPL-premie

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2018

  2017

     

  Stand begin van het jaar

  257

  161

  Toevoeging in rekening gebrachte VPL-premie

  263

  254

  Af: Inkoop pensioen

  (181)

  (168)

  Bij: rendement

  (1)

  10

     

  Stand eind van het jaar

  338

  257

   Met ingang van 2015 wordt apart premie geheven voor de VPL-compensatierechten (VPL-regeling). Deze premie is 1,1% van de bijdragegrondslag. Een deel van deze premie wordt gebruikt voor directe inkoop van de in het premiejaar onvoorwaardelijk geworden compensatierechten. De rest betreft een schuld van vooruitontvangen VPL-premies. De schuld wordt jaarlijks verhoogd/verlaagd met het door PFZW behaalde rendement.

   Vanaf 29 november 2017 wordt ingekocht conform nieuwe wet- en regelgeving. De premiedekkingsgraad van de VPL-regeling is hierdoor gelijk aan die van de reguliere regeling. Dit leidt tot een hoger bedrag voor inkoop dan voorheen.

   De huidige waarde van de schuld is, gegeven de huidige VPL-premie en verwachte inkoop van de komende jaren in de door PFZW gebruikte premiesystematiek onvoldoende om tot en met 2020 alle rechten te kunnen financieren. Op dit moment wordt door het lage rendement in 2019 eind 2020 een klein tekort verwacht. In de premiestelling 2020 zal de VPL-premie voor 2020 bepaald worden, zodat er naar verwachting eind 2020 geen tekort is. Een eventueel tekort of overschot zal via de premies met de sociale partners verrekend worden.

   Spaarfonds gemoedsbezwaarden

   Het spaarfonds gemoedsbezwaarden heeft een gemiddelde looptijd langer dan vijf jaar.

   Vooruitontvangen goodwill

   De resterende amortisatieperiode van de vooruitontvangen goodwil is drie jaar.