20 Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten hebben betrekking op de kosten van uitbesteding en de kosten van het bestuursbureau.

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Personeelskosten

(4)

(4)

Kosten uitbesteding

(103)

(99)

Overige kosten

1

(3)

   

Totaal

(106)

(106)

    PFZW heeft PGGM N.V. aangesteld als pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder van het fonds. De kosten voor de uitvoering van de opgedragen taken bestaan uit een vaste vergoeding dat jaarlijks vastgesteld wordt in een Service Level Agreement (SLA). De uitvoeringskosten van PFZW worden gemonitord met kwartaalrapportages over de opgestelde en geaccordeerde begroting.

    In de overige kosten zijn de honoraria opgenomen van de externe accountant en de externe actuaris van PFZW.

    Het honorarium van de externe accountant bedraagt € 326 duizend (2017: € 306 duizend). Dit betreft een bedrag van € 326 duizend (2017: € 303 duizend) voor kosten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de verslagstaten en € nihil (2017: € 3 duizend) voor kosten voor niet-controlediensten.

    Het honorarium van Towers Watson Netherlands B.V. bedraagt € 173 duizend (2017: € 140 duizend) en betreft kosten voor actuariële certificering.