21 Saldo overdracht van rechten

Dit is het saldo van inkomende bedragen uit hoofde van overgenomen pensioenverplichtingen en uitgaande bedragen uit hoofde van overgedragen pensioenverplichtingen.

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Inkomende waardeoverdrachten

995

-

Uitgaande waardeoverdrachten

(348)

-

   

Totaal

647

-

    Omdat de beleidsdekkingsgraad van PFZW vanaf april 2018 weer boven de 100% lag, hebben er vanaf de tweede helft van 2018 waardeoverdrachten plaatsgevonden.

    De Inkomende waardeoverdrachten bevatten ook de aansluiting bij PFZW van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek. Voor nadere toelichting zie hiervoor noot 24.