23.4 Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuursleden bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2018

2017

 

Honoraria

Honoraria

J.G.M.Alders (voorzitter tot maart 2017)

-

20

C.P.M.Moonen (voorzitter vanaf maart 2017 tot nov 2018)

131

101

E.W.M.Merlijn (tot december 2017)*

-

73

P.J.H.Fey (tot april 2017)*

-

30

A.J.Vink (plaatsvervangende voorzitter)*

89

90

F.F.L.Vlak

91

90

A.F.P.Bakker

73

73

G.H.Bergsma

60

62

P.A.de Bruijn

73

73

C.L.Dert

73

81

J.M.J.Moors

73

73

O.M.C.Perik

73

73

M.H.A.C.J.Simons (vanaf juni 2017)

73

42

P.Wolters

60

-

E.M.A. van der Weiden (vanaf januari 2017)*

73

73

C.J.Elst (vanaf april 2018)*

45

-

   

Totaal

987

954

  • * de gelden worden overgemaakt aan de betreffende instanties waar de personen werkzaam zijn.

De bestuursleden nemen uit hoofde van hun bestuursfunctie geen deel in de pensioenregeling van PFZW. Ze kunnen echter wel pensioen opbouwen uit andere of eerdere functies.

Bestuursleden hebben een gelijke vaste vergoeding ad € 60.000 per jaar excl. BTW, met uitzondering van twee bestuursleden die tevens lid zijn van de Commissie Algemene Zaken. Zij ontvangen een jaarlijkse vergoeding ad € 75.000 excl BTW.
In 2017 ontving de heer Dert een extra vergoeding vanwege een tijdelijke zitting in twee commissies.

De bezoldiging van de externe leden van de bestuurscommissies bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2018

2017

 

Honoraria

Honoraria

Raad van toezicht

91

97

Commissie van beroep

112

112

Pensioenraad

136

167

   

Totaal

339

376

De bezoldiging van de directeur bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2018

2017

   

P.J.C.Borgdorff

  
   

Salaris

194

191

Pensioenlasten

37

35

Sociale lasten

39

37

Overige kosten

2

2

   

Totaal

272

265

    Aan de leden van het bestuur en de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.