24 Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Pensioenregeling

  

Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen)

5.265

5.126

VPL-premie (exclusief schuld VPL-premie)

181

168

   

Pensioenopbouw

  

Actieven

(5.512)

(5.797)

Premievrije pensioenopbouw arbeidsongeschiktheid

(308)

(243)

Ingegaan nabestaandenpensioen

(181)

(184)

Compensatierechten (VPL)

(201)

(220)

   

Totaal premie pensioenregeling

(756)

(1.150)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

  

Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen)

85

61

Onverdiende premie voor nieuwe ziektegevallen

(89)

(65)

   

Totaal premie AP

(4)

(4)

   

Inkomende waardeoverdrachten

  

Saldo overdracht van rechten (financieel)

995

-

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten (actuarieel)

(1.033)

-

   

Uitgaande waardeoverdrachten

  

Saldo overdracht van rechten (financieel)

(348)

-

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten (actuarieel)

388

-

   

Totaal waardeoverdrachten

2

-

   

Totaal

(758)

(1.154)

    De pensioenpremie in 2018 bedroeg 23,5% (2017: 23,5%) over salaris boven de franchise. Hiervan was 22,4% voor de reguliere pensioenregeling, en 1,1% voor de VPL-regeling. Van deze VPL-premie (€ 263 miljoen) wordt een deel (€ 181 miljoen) gebruikt voor financiering van de onvoorwaardelijk geworden compensatierechten in het verslagjaar. De rest wordt toegevoegd aan de schuld vooruitontvangen VPL-premies (VPL-schuld) ter financiering van de inkoop in toekomstige jaren (zie paragraaf 13). Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in 2018 is 1,75% (2017: 1,75%), bij een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar (2017: 67 jaar). De waarde van de pensioenopbouw neemt af door de stijging van de pensioenrekenleeftijd.

    Vanaf 29 november 2017 schrijft de regelgeving voor dat de premiedekkingsgraad van VPL minimaal gelijk moet zijn aan die voor de reguliere pensioenopbouw. In 2017 was hier nog geen rekening mee gehouden. Daarom is er in 2018 nog ruim € 1 miljoen extra premie voor VPL uit de VPL-schuld onttrokken. Voor 2018 is voldoende VPL-premie uit de VPL-schuld onttrokken zodat de VPL-premie een gelijke premiedekkingsgraad heeft aan de reguliere premie (89,0%).

    De post overdracht van rechten bevat in 2018 naast de individuele inkomende en uitgaande waardeoverdrachten ook de collectieve inkomende waardeoverdracht van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek. De waarde van de overgenomen verplichtingen is € 829 miljoen. Hier tegenover staat een overdrachtssom van € 818 miljoen. Het resultaat van € 11 miljoen is het gevolg van de dekkingsgraadopslag van 3,6% en het verschil in actuariële grondslagen tussen Pensioenfonds Tandtechniek en PFZW.