30 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De liquide middelen bestaan uit de liquide middelen uit de pensioenactiviteiten en de liquide middelen uit de beleggingsactiviteiten. Als sprake is van een negatief saldo, wordt dit gepresenteerd als schuld aan kredietinstellingen onder de overige schulden en overlopende passiva.

De mutatie van de liquide middelen kan als volgt worden aangesloten op de balans.

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

    

3.4

Totaal geldmarktbeleggingen

12.044

15.935

8

Liquide middelen pensioenactivitenten

162

197

    
 

Stand per einde boekjaar

12.206

16.132

    
 

Stand per eind vorig boekjaar

16.132

12.981

    
 

Mutatie in liquide middelen

(3.926)

3.151

    De liquide middelen uit beleggingsactiviteiten zijn in de balans gepresenteerd als onderdeel van de ‘vastrentende waarden’. De liquide middelen uit pensioenactiviteiten zijn apart in de balans verantwoord.