Meerjarenoverzicht

 

2018

2017

2016

2015

2014

Financiële positie (bedragen x € 1 miljoen)

    

Actuele dekkingsgraad jaarultimo

97,5%

101,1%

95,3%

95,1%

102,2%

Beleidsdekkingsgraad jaarultimo

101,3%

98,6%

90,1%

97,1%

107,6%

Beleggingen

199.002

197.182

185.428

163.606

161.711

Eigen vermogen

(5.159)

2.144

(9.241)

(8.469)

3.468

Voorziening pensioenverplichtingen

204.111

195.286

195.268

172.905

159.115

      

Indexering

     

Indexeringspercentage1

0%

0%

0%

0%

0%

Indexatie-ambitie2

1,9%

1,5%

1,29%

0,68%

0,48%

Prijsinflatie3

1,9%

1,5%

0,3%

0,6%

1,0%

      

Beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)

    

Beleggingsresultaten4

(822)

9.554

19.684

(219)

21.495

Totale kosten vermogensbeheer in %5

0,45%

0,49%

0,46%

0,48%

0,54%

Totaalrendement

(0,4%)

5,1%

12,0%

(0,1%)

15,5%

10-Jaarsrendement

8,6%

6,2%

6,4%

6,2%

7,9%

Gemiddeld rendement vanaf 19716

8,0%

8,2%

8,2%

8,2%

8,4%

Z-score

1,12

0,72

1,30

1,34

0,91

Performancetoets7

2,41

2,37

2,35

2,08

1,88

      

Baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen)

    

Premiebijdragen

5.584

5.404

5.197

5.145

5.570

Pensioenuitkeringen

3.699

3.433

3.179

2.968

2.832

Pensioenuitvoeringskosten

106

106

106

107

113

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro per deelnemer)8

62,10

64,90

67,90

69,40

73,00

      

Premiepercentages

     

Pensioen (over salaris min franchise)

22,4%

22,4%

22,4%

22,4%

24,4%

VPL - premie

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

-

Arbeidsongeschiktheidspensioen

0,7%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

(over salaris min AP-franchise)

     
      

Werkgevers en deelnemers (aantallen)

     

Aangesloten werkgevers

24.700

23.700

23.200

22.850

22.400

      

Premiebetalende deelnemers

1.237.600

1.196.900

1.155.800

1.151.300

1.181.600

Gewezen deelnemers

1.095.600

1.076.200

1.063.600

1.041.200

1.022.100

Pensioengerechtigden

463.100

435.300

412.900

390.900

369.400

(Gewezen) deelnemers

2.796.300

2.708.400

2.632.300

2.583.400

2.573.100

  • 1 Percentage toegekende indexering waarbij de prijsontwikkeling in de sector als uitgangspunt wordt genomen.
  • 2 Tot en met 2016 was de indexatieambitie de loonontwikkeling in de sector. Vanaf 2017 is dit de prijsinflatie (CPI, niet afgeleid).
  • 3 Bron: Statline (CBS).
  • 4 Op de beleggingsresultaten zijn de kosten vermogensbeheer in mindering gebracht. De beleggingsresultaten zijn inclusief het resultaat voor risico deelnemer.
  • 5 Totale kosten vermogensbeheer worden inzichtelijk gemaakt conform de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Percentage betreft de totale kosten vermogensbeheer afgezet tegen het gemiddeld belegd vermogen. De transactiekosten zijn hierin niet meegenomen.
  • 6 Dit percentage geeft het gemiddelde rendement per jaar weer van 1971 tot en met einde boekjaar.
  • 7 De performancetoets wordt berekend door de Z-scores over een periode van vijf jaar op te tellen en te delen door de wortel van vijf. PFZW voldoet aan de toets aangezien de score hoger is dan -1,28.
  • 8 De kosten per deelnemer zijn berekend conform de definitie van de Pensioenfederatie en bestaat uit het aantal premiebetalende deelnemers en pensioengerechtigden.