Ontwikkelingen in onze sector

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

Najaar 2018 heeft de minister van SZW het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat maatregelen die de verschillen tussen vast en flexwerk moeten verkleinen, door onder meer flexwerk duurder te maken dan de vaste baan.

Voor PFZW zijn twee onderdelen van het wetsvoorstel specifiek van belang. Het voorstel om de sectorindeling af te schaffen is aanleiding om alternatieve handhavingsprocessen te verkennen. Dit speelt omdat PFZW voor de handhaving van de verplichtstelling gebruik maakt van de sectorindeling.

Daarnaast stelt het kabinet voor om payrollbedrijven te verplichten ten minste een ‘adequate pensioenregeling’ af te sluiten. Dit kan een andere regeling zijn dan die van het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds in die sector. PFZW onderzoekt op dit punt het bereik van de werkingssfeer van PFZW.

Zzp’ers in de sector zorg en welzijn

In de sector zorg en welzijn zijn tienduizenden zzp’ers werkzaam. Vanuit de visie dat PFZW er voor alle werkenden in de sector wil zijn, is het pensioen van zzp’ers in de sector een belangrijk aandachtspunt. In 2018 is een pilotonderzoek gestart waarin de pensioenmogelijkheden voor zzp’ers bij PFZW worden verkend. Dit onderzoek wordt in 2019 voortgezet.

Verplichtstelling

Wijzigingen in de verplichtstelling:

 • Verplichtstelling sport per 1 januari 2018 gewijzigd 
  Op verzoek van de sportbranche heeft de minister van SZW de deelverplichtstelling sport
  aangepast. Enkele functies, zoals docenten en scheidsrechters, zijn per 1 januari 2018 van de
  verplichtstelling uitgezonderd.

 • Werknemersbegrip in de verplichtstelling per 1 juli 2018 gewijzigd
  Op verzoek van de gezamenlijke sociale partners heeft de minister van SZW per 1 juli 2018 het
  deelnemersbegrip in de verplichtstelling aangepast aan de versnelde stapsgewijze verhoging van
  de pensioenleeftijd.

 • Uitbreiding verplichtstelling met de branche tandtechniek per 1 oktober 2018
  De verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPTT) is per 1 oktober 2018 vervallen. Per dezelfde datum is de verplichtstelling overgegaan naar PFZW en is de branche tandtechniek in een nieuwe deelverplichtstelling bij PFZW ondergebracht.

Ontwikkelingen rond de verplichtstelling:

 • Branche toneel en dans op weg naar een verplichtstelling
  De sociale partners in de branche toneel en dans besloten een verplichtstelling voor de branche bij PFZW onder te brengen. Sociale partners en PFZW hebben in 2018 een verzoek tot uitbreiding van de verplichtstelling voorbereid. De verwachting is dat de minister van SZW hier medio 2019 over besluit.

 • Zorgverplichtstelling
  Met de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties zijn in 2018 verkenningen gedaan om te komen tot een verdere actualisering van verplichtstelling. De tekst van de zorgverplichtstelling moet zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, denk aan nieuwe zorginitiatieven. Bij dit traject zijn vijf branches betrokken: geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, kraamzorg en verpleging, verzorging en thuiszorg.

 • Peuterspeelzalen
  Op 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking getreden. Daarmee wordt er voor de wet geen onderscheid meer gemaakt tussen peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Peuterspeelzalen vallen bij PFZW onder het onderdeel Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de verplichtstelling en niet onder het onderdeel Kinderopvang. Dit blijft zo. Sociale partners zijn met elkaar in gesprek over de ontwikkeling die deze wet in gang zet en over de gevolgen voor de verplichtstelling op lange termijn.

Ontwikkelingen aantallen deelnemers/werkgevers

1.000 werkgevers erbij

Het aantal aangesloten werkgevers nam in 2018 met 1.000 toe en ligt nu op 24.700. Het aantal werkgevers groeide het meest in de sectoren gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Daarnaast steeg het aantal werkgevers doordat de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPTT) werd overgedragen aan PFZW. Administratief was het inschrijven van de deelnemers eind 2018 nog bezig. Uiteindelijk komen er ruim 600 nieuwe werkgevers, met ongeveer 3.500 premiebetalende deelnemers bij vanuit SPTT.

Groei deelnemers houdt aan

In 2018 is de werkgelegenheid in de sector verder toegenomen. Het aantal premiebetalende deelnemers groeide met 3,4% tot 1.237.600. Er was toename in alle grote deelsectoren. Procentueel was de groei het sterkst bij de kinderopvang (+9%). Met ruim 11.000 arbeidsplaatsen steeg de sector Verpleging & Verzorging het sterkst in absolute zin.

 

2018

2017

mutatie

Premiebetalende deelnemers*

1.237.600

1.196.900

3,4%

Gewezen deelnemers

1.095.600

1.076.200

1,8%

Pensioengerechtigden

463.100

435.300

6,4%

    

(Gewezen) deelnemers

2.796.300

2.708.400

3,2%

    

Ouderdomspensioen

375.500

350.400

7,2%

Partnerpensioen

59.100

55.700

6,1%

Wezenpensioen

6.400

6.400

0,0%

Arbeidsongeschiktheidspensioen

19.300

19.400

-0,5%

FLEXpensioen

2.800

3.400

-17,6%

    

Totaal Pensioengerechtigden

463.100

435.300

6,4%

    

*Inclusief arbeidsongeschikte deelnemers

74.700

73.600

1,5%

Blijvende stijging aantal pensioenen

Ook het aantal pensioenen steeg in 2018 verder. Dit is vooral een gevolg van de populatie-opbouw van PFZW; er gaan nu meer mensen met pensioen dan tien jaar geleden. De populatie van de gepensioneerden is relatief jong.

Het Flexpensioen als apart pensioen wordt weinig meer opgenomen. De meeste deelnemers laten hun recht op Flexpensioen toevoegen aan het ouderdomspensioen, al dan niet in combinatie met een vervroeging.

Trends arbeidsongeschikten

Het aantal arbeidsongeschikte deelnemers neemt langzaam toe. De instroom van nieuwe arbeidsongeschikten stijgt de laatste jaren, vooral op hogere leeftijden. Bij 60-plussers is instroom van nieuwe arbeidsongeschikten in 2018 ongeveer twee keer zo hoog als deze in 2013 was. Dit komt doordat er meer 60-plussers nog werken en door een ongeveer anderhalf keer zo hoge arbeidsongeschiktheidskans. Het aantal arbeidsongeschikten wordt daarnaast beïnvloed door het opschuiven van de AOW-leeftijd. 5.000 van de 74.700 arbeidsongeschikten zijn ouder dan 65 jaar.

Verdeling m/v en leeftijd

Zoals bekend werken er in de sector zorg en welzijn meer vrouwen dan mannen. De snelst groeiende leeftijdsgroep is die boven 65 jaar. Inmiddels zijn 19.000 actieve deelnemers ouder dan 65 jaar. Dit komt door het opschuiven van de AOW-leeftijd. De meeste deelnemers kiezen de AOW-leeftijd als pensioendatum.